Ogłoszenie

W dniu 27 lutego 2019 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie- podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, zmienioną Uchwałą Nr XLI/286/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa zabudowanych na cele mieszkaniowe.

9. Przerwa

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 – 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Braniewo-Frombork.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Miasta Braniewa do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa ( tj. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z późn. zm.).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2019 rok.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-)Jacek Gawryś