OGŁOSZENIE

W dniu 30 stycznia 2019 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2019 – 2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2019 rok :

1/ przedstawienie projektu uchwały przez Burmistrza Miasta,

2/ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej ,

4/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej ,

5/ głosowanie uchwały budżetowej.

8. Przerwa.

9. Podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Braniewa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2016-2019 .

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie

(…) Jacek Gawryś