OGŁOSZENIE

W dniu 19 grudnia 2018 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Braniewie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Braniewie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia

20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pn. „Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo Kryta Pływalnia w Braniewie”.

13. Przerwa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Braniewa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Braniewa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie

uchwalenia Statutu Miasta Braniewa (tj. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z póź. zm.).

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa zmienionej Uchwałą Nr XXVI/171/16 z dnia 26 października 2016 r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Spółka z o. o. z siedzibą w Braniewie na lata 2019-2023.

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie .

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(…) Tadeusz Barycki