OGŁOSZENIE

W dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Braniewie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa (tj. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z póź. zm.).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/334/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 05 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Braniewa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

12. Przerwa .

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 .

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Braniewa.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie.

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w Braniewie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Braniewie.

24. Sprawy różne.

25. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki