BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Bażyńskiego w obrębie nr5, działka nr 73/2 o powierzchni 476 m². pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Cena wywoławczwynosi 24.086,00zł, wadium 2.400,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 22.09.2017 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 18.09.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych : www.bip.braniewo.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 147/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej z dnia 26.07.2017r.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24.07.2017 Nr: 139/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13.07.2017 Nr: 134/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostały umieszczone zarządzenia z dnia 26.06.2017r Nr 119/2017 i 120/2017-w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.