Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza przeprowadzanie otwartych konsultacji społecznych „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019”.

Myślą przewodnią opracowania jest uznanie potrzeby zachowania zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego za ważny czynnik wpływający na kształtowanie się tożsamości regionalnej i promocji turystycznej.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od 18 maja do 7 czerwca 2016 roku w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji.

Więcej informacji na stronie :

http://warmia.mazury.pl/kultura/7221-ochrona-zabytkow-otwarte-konsultacje-spoleczne