Pracujący w sektorach:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo -  0,8% , średnie wynagrodzenia w powiecie - 4 175,19

Przemysł i budownictwo -  24,9%, średnie wynagrodzenia w powiecie - 2 656,60

Handel; naprawa pojazdów sam.,transport i gosp. magazynowa;

zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja  - 25%, średnie wynagrodzenia w powiecie - 2 650,00

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;  obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe - 49,2% , średnie wynagrodzenia w powiecie 3 544,69

 


 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

0,8%

Przemysł i budownictwo

24,9%

Handel; naprawa pojazdów sam., transport i gosp. magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja

25%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;  obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe

49,2%