OPŁATY

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów określa załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Braniewie  nr XXX/209/17 z dnia 22 marca 2017 roku                ( Dz. Urz. Woj. War. – Maz., Poz. 1571 ).

 

l.p. Sposób  płatności Wysokość opłaty /brutto/ w zł.
1

Bilet parkingowy:

1. 1-sza godzina

2. 2-ga  godzina

3. 3-cia godzina

 4. Za 4 i kolejną godzinę

 

0,50

1,00

1,00

1,50

2

Abonament postojowy:

1) tygodniowy uprawniający do parkowania w ciągu jednego tygodnia

2) dwutygodniowy uprawniający do parkowania w ciągu dwóch tygodni

3) miesięczny, uprawniający do parkowania w ciągu jednego miesiąca

4) posiadaczom  Braniewskiej  Karty Dużej  Rodziny  przy kupnie abonamentu postojowego  przysługuje zniżka  wysokości 20%

 

25,00

40,00

60,00

3

Identyfikator postojowy mieszkańca ul. Fromborskiej i ulicy Świętojańskiej, który może nabyć  osoba na stałe zameldowana lub na pobyt czasowy na w/w ulicach, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu oraz osoba na stałe zameldowana lub na pobyt czasowy  i korzystająca z pojazdu na podstawie aktualnej umowy leasingowej , uprawniający do parkowania w rejonie stałego i czasowego miejsca zamieszkania w ciągu kwartału:

  1. Za pierwszy pojazd
  2. Za każdy kolejny pojazd    

                                                                                        

 

 

 

 

00,00

50,00

4 Parkowanie przez osoby niepełnosprawne  kierujące pojazdami oraz osoby kierujące pojazdami i przewożące osoby niepełnosprawne, na oznaczonych, zastrzeżonych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych, na podstawie aktualnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej  (parkowanie w innych miejscach w strefie wymaga wniesienia opłaty)

Bezpłatnie

5 Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie:
  1. Uiszczona w tym samym lub następnym dniu roboczym
  2. Uiszczona po ww. terminie

 

25,00

50,00

Do kontroli opłacenia parkowania w strefie parkingu upoważnieni są pracownicy Agencji Ochrony DOGMAT
 

OPŁATY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W BRANIEWIE

OBOWIĄZUJĄ PRZEZ CAŁY ROKW DNIACH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00 – 18:00,

 Z WYŁĄCZENIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH ORAZ WOLNYCH OD PRACY.

KONTAKT

Sekretariat Urzędu Miasta w Braniewie tel.: 55 644 0102