EFRR

 

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
projekt pn.
„Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa”

 

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków szkół przy ul. Konarskiego 13 w Braniewie.


Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji budynki szkół Gimnazjum nr 5 oraz Szkoła podstawowa nr 6 przy ul. Konarskiego 13 w Braniewie którego efektem będzie przede wszystkim zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej, co m.in. przełoży się na bardziej celowe wykorzystanie środków publicznych, szczególnie w sferze edukacji oraz polepszenie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2, co wywrze pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców miasta oraz wizerunek Braniewa i województwa warmińsko-mazurskiego jako regionu turystycznego o wysokich walorach przyrodniczych.

Wartość projektu: 12 077 245,11zł
Wkład Funduszy Europejskich: 8 189 965,29zł

 

EFRR