BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczonych numerem ewidencyjnym : 419/5 o pow. 883 m2, cena wywoławcza wynosi 72 720,00 zł., wadium 7 300,00 zł; 419/4 o pow. 931 m2, cena wywoławcza wynosi 76 670,00 zł., wadium 7 800,00 zł; 419/3 o pow. 913 m2, cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 419/5, 419/4 i 419/3 jest zwolniona z opodatkowania VAT.Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. o godz. 13ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25.

Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,uważa się stan surowy zamknięty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 15.05.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronie BIP.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonej numerem ewidencyjnym 418/2o pow. 1 732m2, cena wywoławcza wynosi 333 340,00 plus podatek VAT, wadium 33 340,00 zł.Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. o godz. 12ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste stanowić będzie 15%ustalonej w przetargu ceny gruntu netto, natomiast wysokość opłaty rocznej ustali się w wysokości 1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto. Do opłaty rocznej i I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu doliczony będzie podatek VATzgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę roczną wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nabywca nieruchomości winien wnieść pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnym podatkiem VAT nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu.

Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,uważa się stan surowy zamknięty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 15.05.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej BIP.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

1) przy ul. Wileńskiej w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 230/2 o pow. 472mpod zabudowę mieszkaniową, cena wywoławcza 32.020,00 zł. + VAT, wadium 3.200,00 zł.

2) przy ul. Elbląskiej w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 180/35 o pow. 247m2pod zabudowę usługową, wraz ze sprzedażą udziału w drodze dz. nr180/32 cena wywoławcza 29.840,00 zł. + VAT, wadium 3.000,00 zł.

Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 230/2 i 180/35 jest zwolniona z opodatkowania VAT. Do ceny udziału w dz. nr 180/32 doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 15.05.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronieinternetowej.

Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,uważa się stan surowy zamknięty.

Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa - pokój nr 25.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/695-zarzadzenie-nr-64-2017-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-29-marca-2017r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargz dnia 29.03.2017 r.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/699-zarzadzenie-nr-63-2017-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-29-marca-2017r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-gruntowych-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 63/201w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z dnia 29.03.2017 r.