BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

Na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1o powierzchni użytkowej 14,69m²przeznaczonej na cele mieszkalne położonej w Braniewie, przy ul. Elbląskiej 24 w obrębie nr 6 wraz z udziałem 3/100 części w działce nr 180/12, opowierzchni 0,0959 ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00015943/0. W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. Elbląska 24. Przetarg jest ograniczony do w/w podmiotów z uwagi na jego położenie i funkcjonalność.

Cena wywoławcza 10 000,00 zł, wadium 1 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2022r. o godz. 12ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Najpóźniej w dniu 20.10.2022 r. do godziny 12ºº w sekretariacie (pokój nr 16 – I piętro) Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, należy złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej (samodzielnego lokalu mieszkalnego) znajdującej się w budynku Elbląska 24 wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium (na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040) i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Braniewa w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu – 21.10.2022 oraz oznaczenie nieruchomości - lokal nr 1 przy ul. Elbląskiej 24.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Kościuszki 109, nr kontaktowy 730 – 009 – 242

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

www.otoprzetargi.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

Na sprzedaż nieruchomości lokalowejnr 2o powierzchni użytkowej 17,49m²przeznaczonej na cele mieszkalne położonej w Braniewie, przy ul. Armii Krajowej 44 w obrębie nr 3 wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 150/13, opowierzchni 0,0369 ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00014792/9. W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. Armii Krajowej 44, 46 oraz Żeromskiego 13. Przetarg jest ograniczony do w/w podmiotów z uwagi na jego położenie i funkcjonalność.

Cena wywoławcza 8 000,00 zł, wadium 1 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2022r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Najpóźniej w dniu 20.10.2022 r. do godziny 12ºº w sekretariacie (pokój nr 16 – I piętro) Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, należy złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej (samodzielnego lokalu mieszkalnego) znajdującej się w budynku Armii Krajowej 44, 46 oraz Żeromskiego 13 wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium (na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040) i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Braniewa w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu – 21.10.2022 oraz oznaczenie nieruchomości - lokal nr 2 przy ul. Armii Krajowej 44.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Kościuszki 109, nr kontaktowy 730 – 009 – 242

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

www.otoprzetargi.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 139/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 138/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 128/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

informacja