Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/613-zarzadzenie-nr-5-2017-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-03-stycznia-2017-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-lokalowych-przeznaczonych-do-sprzedazy-oraz-do-oddania-w-uzytkowanie-wieczyste-gruntu-w-drodze-bezprzetargowej, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej z dnia 03.01.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

1) przy ul. Wileńskiej w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 230/2 o pow. 472mpod zabudowę mieszkaniową, cena wywoławcza 32.020,00 zł. + VAT, wadium 3.200,00 zł.

2) przy ul. Elbląskiej w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 180/35 o pow. 247m2pod zabudowę usługową, wraz ze sprzedażą udziału w drodze dz. nr180/32 cena wywoławcza 29.840,00 zł. + VAT, wadium 3.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 06.02.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronie internetowej:

http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/609-ogloszenie-nr-16-2016-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-28-grudnia-2016r-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowych-przy-ul-wilenskiej-i-elblaskiej-i-przetarg-ustny-nieograniczony

Przetarg odbędzie się dnia 10.02.2017 r. o godz. 10ººw sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa - pokój nr 25.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Błotnej w obrębie nr 3, pod zabudowę mieszkaniową, oznaczoną numerem ewidencyjnym 300/1 o pow. 1 265 m2 cena wywoławcza wynosi 90 870,00 zł. plus podatek VAT, wadium 9 500,00 . wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w drodze dz 300/2 o pow. 796 m2, cena wywoławcza: 6 050,00 zł. plus podatek VAT.

Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste udziału w drodze wewnętrznej ustali się w wysokości 1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto, natomiast pierwsza opłata stanowić będzie 15% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto. Do opłaty rocznej i I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę roczną wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 23.01.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl oraz  www.bip.braniewo.pl : http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/598-ogloszenie-nr-15-2016-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-13-grudnia-2016-r-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej-przy-ul-blotnej-ii-przetarg-ustny-nieograniczony

Przetarg odbędzie się dnia 27.01.2017 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa - pokój nr 25.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl , na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Olimpijskiej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym :

  • 200/30 o pow. 1 014 m2, cena wywoławcza wynosi 61 854,00 zł. plus podatek VAT, wadium 6 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 20.01.2017 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 16.01.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Architektury Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 26 , tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronach internetowych: www.braniewo.pl i www.bip.braniewo.pl

zdjęcie 2

zdjęcie 1

zdjecie 3

 

 

 

 

Mapka Olimpijska