Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej z dnia 04 maja 2017 r.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu przy ul. Stefczyka.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczonych numerem ewidencyjnym : 419/5 o pow. 883 m2, cena wywoławcza wynosi 72 720,00 zł., wadium 7 300,00 zł; 419/4 o pow. 931 m2, cena wywoławcza wynosi 76 670,00 zł., wadium 7 800,00 zł; 419/3 o pow. 913 m2, cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 419/5, 419/4 i 419/3 jest zwolniona z opodatkowania VAT.Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. o godz. 13ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25.

Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,uważa się stan surowy zamknięty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 15.05.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronie BIP.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonej numerem ewidencyjnym 418/2o pow. 1 732m2, cena wywoławcza wynosi 333 340,00 plus podatek VAT, wadium 33 340,00 zł.Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. o godz. 12ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste stanowić będzie 15%ustalonej w przetargu ceny gruntu netto, natomiast wysokość opłaty rocznej ustali się w wysokości 1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto. Do opłaty rocznej i I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu doliczony będzie podatek VATzgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę roczną wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nabywca nieruchomości winien wnieść pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnym podatkiem VAT nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu.

Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.Za zakończenie zabudowy, zgodnie z Art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,uważa się stan surowy zamknięty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 15.05.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej BIP.