BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Braniewa ul. Kościuszki 111 oraz na stronie http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu  z dnia  18.01.2017r.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Władysława Jagiełły w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 274 i 5/4 o pow. 928mpod zabudowę mieszkaniową, wraz ze sprzedażą udziału w drodze dz. nr 406/3 cena wywoławcza 60 970,00 zł. + VAT (według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży), wadium 6 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 24.02.2017 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa - pokój nr 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 20.02.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedający zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu jej wnoszenia.

Działka rolna wymaga wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów. Dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy

Termin zabudowy wynosi 5 lat od spisania umowy notarialnej, w przypadku niezabudowania kara w wysokości 10% wynegocjowanej ceny za każdy rozpoczęty rok po terminie zabudowy.

Urząd Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/626-ogloszenie-nr-1-2017-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-18-stycznia-2017r-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowych-przy-ul-wladyslawa-jagielly-i-przetarg-ustny-nieograniczony

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/613-zarzadzenie-nr-5-2017-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-03-stycznia-2017-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-lokalowych-przeznaczonych-do-sprzedazy-oraz-do-oddania-w-uzytkowanie-wieczyste-gruntu-w-drodze-bezprzetargowej, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej z dnia 03.01.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

1) przy ul. Wileńskiej w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 230/2 o pow. 472mpod zabudowę mieszkaniową, cena wywoławcza 32.020,00 zł. + VAT, wadium 3.200,00 zł.

2) przy ul. Elbląskiej w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 180/35 o pow. 247m2pod zabudowę usługową, wraz ze sprzedażą udziału w drodze dz. nr180/32 cena wywoławcza 29.840,00 zł. + VAT, wadium 3.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 06.02.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronie internetowej:

http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/609-ogloszenie-nr-16-2016-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-28-grudnia-2016r-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowych-przy-ul-wilenskiej-i-elblaskiej-i-przetarg-ustny-nieograniczony

Przetarg odbędzie się dnia 10.02.2017 r. o godz. 10ººw sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa - pokój nr 25.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Błotnej w obrębie nr 3, pod zabudowę mieszkaniową, oznaczoną numerem ewidencyjnym 300/1 o pow. 1 265 m2 cena wywoławcza wynosi 90 870,00 zł. plus podatek VAT, wadium 9 500,00 . wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w drodze dz 300/2 o pow. 796 m2, cena wywoławcza: 6 050,00 zł. plus podatek VAT.

Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste udziału w drodze wewnętrznej ustali się w wysokości 1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto, natomiast pierwsza opłata stanowić będzie 15% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto. Do opłaty rocznej i I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę roczną wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 23.01.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl oraz  www.bip.braniewo.pl : http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/598-ogloszenie-nr-15-2016-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-13-grudnia-2016-r-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej-przy-ul-blotnej-ii-przetarg-ustny-nieograniczony

Przetarg odbędzie się dnia 27.01.2017 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa - pokój nr 25.