Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/694-zarzadzenie-nr-62-2017-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-29-marca-2017r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-lokalowych-przeznaczonych-do-sprzedazy-oraz-do-oddania-w-uzytkowanie-wieczyste-gruntu-w-drodze-bezprzetargowej, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 62/201w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej z dnia 29.03.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z udziałem w drodze wewnętrznej, położonych w obrębie nr 2 przy ul. 9 Maja  w Braniewie  dla których Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr  EL1B/00018538/9 dla działek nr 97/7, 97/8, 97/9, 97/11, 97/13, 97/15, 97/17, 97/19, KW nr EL1B/00040307/4 dla działki nr 97/10, oznaczonych numerem ewidencyjnym  :

97/7 o pow. 788m2  z udziałem 1/8 w działce nr 97/10  o pow. 2352m2 cena wywoławcza  51.124zł. Wadium 5.100zł.

97/8 o pow. 794m2  z udziałem 1/8 w działce  nr 97/10  o pow. 2352m2 cena wywoławcza  48.364zł. Wadium  4.800zł.                                                       

97/9 o pow. 793m2  z udziałem 1/8 w działce  nr 97/10  o pow. 2352m2 cena wywoławcza  48.314zł.  Wadium 4.800zł.

97/11 o pow. 1143m2 z udziałem 1/8 w działce  nr 97/10 o pow. 2352m2 cena wywoławcza   57.704zł. Wadium 5.700zł.

97/13 o pow. 1158m2  z udziałem 1/8 w działce  nr 97/10  o pow. 2352m2  cena wywoławcza  58.374zł. Wadium 5.840zł.

97/15 o pow. 1156m2  z udziałem 1/8 w działce  nr 97/10  o pow. 2352m2  cena wywoławcza  58.284zł. Wadium 5.830zł.

97/17 o pow. 1153m2  z udziałem 1/8 w działce  nr 97/10  o pow. 2352m2  cena wywoławcza  58.154zł. Wadium 5.820zł.

97/19 o pow. 1112m2  z udziałem 1/8 działce  nr 97/10  o pow. 2352m2  cena wywoławcza  56.334zł. Wadium 5.600zł.

Przetarg odbędzie się dnia  28 kwietnia 2017r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa /pokój nr  25/.Wadium należy wpłacić  na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 w terminie do dnia 25 kwietnia 2017r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie 5 lat licząc od dnia nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości  będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Braniewa  kar umownych.

Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg  z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje : w Wydziale Mienia Komunalnego i Architektury , pokój nr 26 , tel. 55 6440110 lub  55 644 0112 oraz na  stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  http://www.bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/679-ogloszenie-przetargu-nr-3-2017-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-14-marca-2017r-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowej-przy-ul-9-maja-i-przetarg

BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Braniewa ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl  na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 27/2017 , Nr 29/2017 w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych  przeznaczonych do sprzedaży oraz do  oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej z dnia 08.02.2017r.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, na okres 21 dni zostało wywieszone zarządzenie z dnia 06.02.2017r. nr 25/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Braniewa ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl  na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych  przeznaczonych do sprzedaży oraz do  oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej z dnia  01.02.2017r.