Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, na okres 21 dni zostało wywieszone zarządzenie z dnia 06.02.2017r. nr 25/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Braniewa ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl  na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych  przeznaczonych do sprzedaży oraz do  oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej z dnia  01.02.2017r.

BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Braniewa ul. Kościuszki 111 oraz na stronie http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu  z dnia  18.01.2017r.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Władysława Jagiełły w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 274 i 5/4 o pow. 928mpod zabudowę mieszkaniową, wraz ze sprzedażą udziału w drodze dz. nr 406/3 cena wywoławcza 60 970,00 zł. + VAT (według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży), wadium 6 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 24.02.2017 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa - pokój nr 25.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 20.02.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedający zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek bankowy Urzędu. Do ceny nieruchomości doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu jej wnoszenia.

Działka rolna wymaga wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów. Dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy

Termin zabudowy wynosi 5 lat od spisania umowy notarialnej, w przypadku niezabudowania kara w wysokości 10% wynegocjowanej ceny za każdy rozpoczęty rok po terminie zabudowy.

Urząd Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowe informacje: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/626-ogloszenie-nr-1-2017-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-18-stycznia-2017r-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowych-przy-ul-wladyslawa-jagielly-i-przetarg-ustny-nieograniczony

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/613-zarzadzenie-nr-5-2017-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-03-stycznia-2017-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-lokalowych-przeznaczonych-do-sprzedazy-oraz-do-oddania-w-uzytkowanie-wieczyste-gruntu-w-drodze-bezprzetargowej, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej z dnia 03.01.2017 r.