Drukuj
Kategoria: Nieruchomości na sprzedaż
Odsłony: 93

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 6o powierzchni użytkowej 23,5 m²plus 2,5 m²przeznaczonej na cele mieszkalne, położonej w Braniewie, przy ul. 9 Maja 11w obrębie nr 4,wraz z udziałem 1/7 w działce 95/6, o powierzchni 0,0173ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00013782/9. W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. 9 Maja 11. Przetarg jest ograniczony do w/w podmiotów z uwagi na jego położenie i funkcjonalność.

cena wywoławcza 25 000,00 zł wadium 2 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2022r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Lokal objęty był przedmiotem pierwszego ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 25.11.2021, podczas którego nie wyłoniono nabywcy. Najpóźniej w dniu 09.02.2022 do godziny 12ºº w sekretariacie (pokój nr 16 – I piętro) Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, należy złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej (samodzielnego lokalu mieszkalnego) znajdującej się w budynku 9 Maja 11 wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium (na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym Odział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040) i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Braniewa w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu – 11.02.2022 oraz oznaczenie nieruchomości – lokal nr 6 przy ul. 9 Maja 11.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz