Drukuj
Kategoria: Nieruchomości na sprzedaż
Odsłony: 677

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Braniewie przy ul. Kościelna nr 2A/3 (lokal mieszkalny o pow. 15,39m2) oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 170/4 o powierzchni 154m2 w obrębie nr 8, dla której prowadzona w jest księga wieczysta nr EL1B/00013811/2.

Przetarg odbędzie się dnia 04.03.2016r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewa, ul.Kościuszki 111 (pokój nr 25)

Cena wywoławcza wynosi 20.547zł. plus podatek VAT. (23%) od I opłaty za użytkowanie wieczyste udziału w działce.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.100zł. najpóźniej do dnia 01.03.2016r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości lokalowej płatna przed spisaniem umowy notarialnej.

Urząd Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 26 , tel. 55 6440110 lub 55 644 0112.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej - www.bip.braniewo.pl