BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, działka nr 16/23 o powierzchni 4374 m² mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1, sprzedaż na cele produkcyjno-usługowo-składowe.

Cena wywoławcza 306 180,00 zł, wadium 31 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dni08.04.2019 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r., drugiego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12.10.2018r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 03.04.2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12. Ogłoszenie umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych www.braniewo.pl,, www.bip.braniewo.pl