Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013 

Osi Priorytetowa-2 -Turystyka,
Działanie 2.1-Wzrost potencjału turystycznego,
Poddziałanie 2.1.3- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
Konkurs nr: 01/08/2.1.3 - dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych