Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Os priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Całkowity koszt inwestycji: 2 621 760,39 zł

Projekt objęty indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa 7- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
Osi Priorytetowa: 4- Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie 4.2-Rewitalizacja miast

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
Osi Priorytetowa: 4 -Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie 4.2-Rewitalizacja miast