Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowity koszt projektu: 311 860,20zł w tym doposażenie szkół na kwotę: 279 525,89 zł

  • Wysokość dofinansowania: 311 860,20zł
  • Wkład własny: 0,00 zł