Projekt objęty indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa 7- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

W ramach projektu Gmina Miasta Braniewa otrzymała w użyczenie do końca 2017r sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i meblami o łącznej wartości: 155 604,24 zł dla dwóch lokalizacji bezpłatnego dostępu do Internetu ( Miejska Biblioteka Publiczna, ZHP Komenda Hufca)