Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
Osi Priorytetowa: 4- Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie 4.2-Rewitalizacja miast
Konkurs nr: 02/10/4.2- dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych

Całkowity koszt inwestycji: 1 921 912,92 zł

  • Koszty kwalifikowane: 1 863 256,06 zł
  • Wysokość dofinansowania: 1 304 279,22 zł
  • Wkład własny: 558 97,84 zł
  • Koszty niekwalifikowane: 58 656,86 zł