Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
Osi Priorytetowa: 4 -Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie 4.2-Rewitalizacja miast
Konkurs nr: 01/09/4.2 dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych
Całkowity koszt inwestycji: 5 764 845,08 zł

  • Koszty kwalifikowane 3 114 811,22 zł
  • Wysokość dofinansowania:2 180 367,84 zł
  • Wkład własny: 934 443,38 zł
  • Koszty niekwalifikowane: 2 650 033,86 zł