Zbiórka pomoc dla UA Braniewo v.3 1

NFZ INFO 1

NFZ INFO 2

punkt recepcyjny 1

punkt recepcyjny 2

 

Wszystkie osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 r. powinny na terenie RP uzyskać numer PESEL. Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od dnia 16 marca 2022 roku.

Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 111 w Biurze Ewidencji Ludności ( parter budynku ,pok. nr 5 w godz. 7:00- 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku).

Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.

Od osób, które ukończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.

Aby złożyć wniosek o nadanie nr PESEL należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego osoby przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny bądź inny dokument podróży,  w przypadku dzieci akt urodzenia).

W razie braku dokumentów wnioskodawca złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Do wniosku załącza się fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.

Dla obywateli Ukrainy którzy przybyli po 24 lutego 2022 r. na teren Rzeczypospolitej Polskiej zdjęcia wykonuje nieodpłatnie Pan Jacek Iwulski "Usługi Fotograficzne" ul. Kościuszki 12, 14-500 Braniewo

Składając wniosek, warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwi potem załatwianie innych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne), będzie również potrzebny do weryfikacji tożsamości osoby składającej wnioski drogą elektroniczną.

Założenie profilu zaufanego nastąpi automatycznie. Na podany adres mailowy zostanie wysłany identyfikator użytkownika profilu zaufanego. Wiadomością sms przyjdzie zaś jednorazowe hasło, niezbędne do jego aktywacji. Dana osoba uzyska też dostęp do aplikacji m-Obywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty i usługi.

Dokument osoby (na wzór dowodu osobistego) będzie miał formę mobilną, ale każda osoba składająca wniosek otrzyma papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL oraz dostępu do profilu zaufanego.

 

ПІСЛЯ КРОКУ - PESEL для біженця з України

Усі особи, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 року, повинні отримати номер PESEL на території Республіки Польща. Призначити номер PESEL KROK можна буде з 16 березня 2022 року.

Заявку на номер PESEL подавати особисто в Ратуші за адресою вул. Костюшка 111 в реєстрі населення (перший поверх, каб. 5 з 7:00 до 15:00 з понеділка по п’ятницю).

Заява на дитину може бути подана її батьком, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Людям старше 12 років зніматимуть відбитки пальців.

Щоб подати заяву на номер PESEL, необхідно мати документ, на підставі якого особи перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України або інший проїзний документ, у випадку дітей свідоцтво про народження).

У разі відсутності документів заявник подає декларацію під страхом кримінальної відповідальності за подання неправдивої декларації.

До заявки додається фотографія розміром 35 х 45 мм.

Для громадян України, які прибули до Республіки Польща після 24 лютого 2022 року, фотозйомку безкоштовно здійснює п. Яцек Івульський «Usługi Fotograficzne» вул. Костюшка 12, 14-500 Бранево.

Подаючи заявку, варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитися на створення довіреного профілю (profil zaufany). Тоді профіль полегшить виконання інших формальностей через Інтернет (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги), він також буде необхідний для підтвердження особи, яка подає заяви в електронному вигляді.

Створення довіреного профілю відбудеться автоматично. Ідентифікатор користувача довіреного профілю буде надіслано на вказану адресу електронної пошти. Одноразовий пароль буде надіслано через SMS, необхідний для його активації. Дана особа також отримає доступ до програми m-Obywatel, тобто цифрового гаманця для документів та послуг.

Документ особи (подібний до ID-картки) буде мобільним, але кожна особа, яка подає заявку, отримає паперове підтвердження надання номера PESEL та доступу до довіреного профілю.

 

info ukraina

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego
na język polski.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski
(np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych w Braniewie
ul. Moniuszki 22D
14-500 Braniewo
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (55) 621-64-00

 

Правила прийому дітей з України до шкіл

Прийом дітей та молоді з України до шкіл

Діти та підлітки з України в обов’язковому шкільному віці та обов’язковому навчанні їх приймають до державних шкіл, про них піклуються та навчають на умовах, що стосуються громадян Польщі.

Прийом до шкіл відбувається протягом навчального року, а визначення класу, в якому продовжити навчання, відбувається за сумою закінчених років шкільної освіти за кордоном.

Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора школи - державна початкова школа в районі проживання дитини з-за кордону приймає обов'язковo,інші державні початкові школи, якщо є вільні місця.

Клас (рік навчання) визначається на підставі документів, виданих школою за кордоном, а за їх відсутності - декларації батьків про загальну кількість років навчання за кордоном. Документи не потрібно перекладати присяжним перекладачем на польську мову.

Крім того, батьки дитини можуть попросити директора зарахувати її до нижчого класу, ніж це випливає із суми закінчених шкільних років, наприклад, через вік дитини.

Прийом yчнiв, які приїжджають з-за кордону, регулюється на законодавчому рівні. Правова основа перебування yчнiвв Польщі (наприклад, дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозвіл на проживання в рамках гуманітарної допомоги або статус біженця або статус додаткового захисту) не мають відношення до можливості вступу до державної школи та можливих форм підтримуюча освіта.