Deklaracja Dostępności

Urząd Miasta w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.braniewo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-10

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

- brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,

- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące

- zmiana wielkości czcionki,

- zmiana kontrastu,

- zmiana na „tryb nocny”

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Chruściel, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 644 01 04.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miasta Braniewa mieści się przy ul. Kościuszki 111 w Braniewie.

Budynki spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzi miejski chodnik z kostki brukowej. Tuż przed bramą główną znajduje się przejście dla pieszych z obniżonymi krawężnikami, ale bez sygnalizacji świetlnej. Teren wokół budynku wyłożony jest kostką brukową. Urząd dysponuje własnymi miejscami parkingowymi, a w tym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami i matek z dzieckiem.

Budynek Urzędu Miasta Braniewa jest budynkiem zabytkowym, aktualnie niedostosowanym dla osób poruszających się na wózkach lub z problemami w poruszaniu się.

Wejście do budynku znajduje się z dwóch stron. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od strony parkingu zamontowany został dzwonek dla osób niepełnosprawnych umożliwiający kontakt z pracownikami. Korytarze mają odpowiednią szerokość komunikacyjną. Na piętro również prowadzą schody. Nie ma windy ani platform. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.  Zapewniona jest  informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i słowny - tablice informacyjne, pracownik. Wejścia do pokoi są oznakowane tabliczkamiW budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

We wszystkich miejscach należących do Urzędu Miasta Braniewa zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W najbliższych latach planowane są duże remonty budynku przy ulicy Kościuszki 111, uwzględniające zmiany na korzyść dostępności architektonicznej.

W trakcie realizacji jest projekt osobowego dźwigu siłowego tzw. winda. Uzyskano wstępną akceptacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umiejscowienie dźwigu od strony zewnętrznych schodów prowadzących do sali ślubów. Po opracowaniu projektu i uzyskaniu wszystkich pozwoleń gmina przystąpi do realizacji inwestycji.

Zakupiono pętle indukcyjne do trzech pomieszczeń z największą ilością obsługiwanych interesantów. Wykonano oznaczenie schodów i dodatkowe oznaczenie strzałkowe ułatwiające poruszanie się po obiekcie.

Zamontowany został przy głównych drzwiach wejściowych do budynku siłownik na podczerwień samoczynnie otwierający drzwi.

W 2022 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa remontu toalety z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.