BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Bażyńskiego w obrębie nr5, działka nr 73/2 o powierzchni 476 m². pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Cena wywoławczwynosi 24.086,00zł, wadium 2.400,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 22.09.2017 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 18.09.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych : www.bip.braniewo.pl