Burmistrz Miasta Braniewa informuje, iż w dniach 19-26 lutego 2016 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 (szpital powiatowy), przeprowadzona zostanie Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 Lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 418/2 o powierzchni 1732m2 .

Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuje, że na terenie miasta i gminy Braniewo w miesiącu grudniu 2015 roku zarejestrowano następujące zdarzenia:

Urząd Miasta informuje, że zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W ramach projektu stworzono 11 stron internetowych zgodne  z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności spełniając wymagania WCGA 2.0 na poziomie AA.

W dniu 20 stycznia 2016 r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :