Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w projekcie  „Trenuj jak żołnierz”, który będzie realizowany w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Z wojskiem i jednostką wojskowa będzie można zapoznać się już w maju.

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej zostanie przeprowadzony 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 6-19 sierpnia..

W trakcie trwania szkolenia zapewniamy: wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl.

Już 13-14 maja w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie rusza I etap projektu „Trenuj jak żołnierz”. Projekt skierowany do środowiska cywilnego jest ciekawą propozycją dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma polskie obywatelstwo.

„Trenuj jak żołnierz” stanowi rozwinięcie znanego już projektu „Trenuj z wojskiem”, a jego celem jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

Zapisy na stronie: www.trenujjakzolnierz.wp.mil.pl


Więcej informacji: „Trenuj jak żołnierz” - najnowszy projekt szkoleń dla ochotników - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Zapraszamy!

 1w

2w

3w

Plakat Koncert 25.04.2023

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023


  Informuję, iż w okresie od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 6 czerwca 2023 r. w budynku Centrum Edukacji Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Braniewie przy ul. Morskiej 7, przeprowadzona zostanie Kwalifikacja Wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.

Obowiązek stawienia się, obejmuje:
1. Mężczyzn urodzonych w 2004 r.
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
3. Osoby, które w latach 2021-2022:
a)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej;
b)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem
kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64
ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia
kwalifikacji wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
o obronie Ojczyzny.
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko –Podinspektorem ds. obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111 (pok. nr 21, I piętro), w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 556440105 (kom. 535 568 998).

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA
/-/Tomasz Sielicki

komunikat19042023.docx

 

informacja

Szanowni Państwo,

startuje trzecia edycja akcji "TRENUJ Z WOJSKIEM", która odbędzie się z udziałem 9BBKPanc. To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie. Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę, są bezpłatne i są prowadzone przez wojskowych instruktorów. Podczas szkoleń uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne.

Wystarczą  chęci i wiek 15-65 lat, a my zadbamy o resztę. W 9BBKPanc. proponujemy dwa terminy szkolenia: 15.04.2023 r. i 24.06.2023 r. Na szkolenie można się zapisać najlepiej wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, wiek oraz termin szkolenia 15.04 lub 24.06) na podane poniżej adresy mailowe:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy też o zapoznanie się z regulaminem akcji oraz pobranie, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie na ćwiczenia załączników: oświadczenie uczestnika, zgoda rodzica/opiekuna, RODO. Załączniki dostępne są na stronie 9BBKPanc. w artykule https://www.wojsko-polskie.pl/9bkpanc/articles/aktualnosci-w/w-9-brygadzie/

Więcej informacji o akcji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/trenuj-z-wojskiem-wiosna-lato

 

REGULAMIN KAMPANII „TRENUJ Z WOJSKIEM WIOSNA-LATO”

1 kwietnia – 22 lipca 2023 r.


Celem kampanii „Trenuj z wojskiem wiosna-lato” (zwanej dalej kampanią) jest zdobycie podstawowych umiejętności obronnych i wojskowych oraz promocja Wojska Polskiego i służby wojskowej. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze obronnym i okołowojskowym. Koordynatorem projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Organizatorem szkoleń – jednostki wojskowe.
Postanowienia szczegółowe:
1. Uczestnikiem zajęć prowadzonych w ramach kampanii może być osoba w wieku 15-65 lat (osoba poniżej 18 lat – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – Zał.), posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie i nie będąca obywatelem innego kraju.
2. Uczestnik, składając własnoręcznie podpisane oświadczenie, potwierdza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w zajęciach.
3. Uczestnik musi zaakceptować regulamin oraz podpisać oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku oraz klauzulę informacyjną RODO.
4. Uczestnik może brać udział w zajęciach wyłącznie w stroju odpowiednim do udziału w zajęciach (m. in. długie lub sportowe buty).
5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających na teren jednostek wojskowych.
6. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może kontaktować się z jednostką wojskową z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów (telefonicznie, na adres poczty elektronicznej, za pomocą/poprzez komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych oraz osobiście).
7. Jednostka wojskowa jest zobowiązana do utrzymywania - do zgłoszeń i bieżącego kontaktu - jednego dedykowanego adresu poczty elektronicznej oraz jednego dedykowanego numeru telefonicznego.
8. Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko, wiek, nr tel. i adres poczty elektronicznej.
9. Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie w jednostce wojskowej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jest możliwość wpisania się na listę rezerwową (bez gwarancji uczestnictwa).
10. Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem - jego koszt pokrywa organizator.
11. Każdy uczestnik otrzymuje racje żywnościowe przewidziane przez organizatora.
12. W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
13. Zajęcia odbywają się na terenie wybranych jednostek wojskowych w soboty w godzinach 8.00 -16.00.
14. Uczestnik musi przybyć do jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
15. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
16. Zajęcia obejmują takie formy aktywności jak:
- podstawy posługiwania się bronią (strzelanie na trenażerze),
- podstawy survivalu,
- podstawy walki w bliskim kontakcie,
- podstawy taktyki wojskowej,
- rodzaje alarmów,
- zakładanie maski przeciwgazowej,
- rzut granatem ćwiczebnym,
- terenoznawstwo i marsz,
- podstawy pierwszej pomocy.
17. Każda jednostka realizuje ten sam plan szkolenia, dostosowując go ewentualnie pod możliwości logistyczne i szkoleniowe stosownie do swoich możliwości i specyfiki działania.
18. Liczba uczestników zajęć - limit 150 i nie może być mniejsza niż 50 osób.
19. Jeśli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje więcej niż 150 osób, istnieje możliwość dopuszczenia większej liczby uczestników. Do poziomu 200 osób decyduje koordynator jednostki.
20. Jeżeli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje mniej niż 50 osób jednostka ma prawo odstąpić od zorganizowania zajęć. W takim przypadku może zostać wskazany inny alternatywny termin.

 

trenujzwojskiem