Drodzy Mieszkańcy Braniewa! 

W dalszym ciągu trwa akcja zbiórki i BCK przyjmuje dary.
Pomału kończą się zapasy żywności długoterminowej i innych potrzebnych produktów, natomiast w chwili obecnej największe zapotrzebowanie jest na odzież.                                                                

Dary zostawiamy w kinie Baszta w godzinach 15:00 – 20:00 lub na I piętrze Braniewskiego Centrum Kultury przy Sali nr 7 w godzinach 8:00 – 16:00
KAŻDY MOŻE POMÓC Pomóżmy i my!

ukr2022xl

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi

Witold Naturski – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Jan Klemt – Prezes Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja zapraszają do uczestnictwa w Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi.

Tereny wiejskie są jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich. Mimo to, często niedostrzegane (zarówno przez ogół społeczeństwa jak i osoby mieszkające na wsiach) są zmiany, które rozłożone były w czasie. Tymczasem dzięki funduszom europejskim nastąpiło przekształcenie struktury gruntów, taboru maszynowego, użycie nowoczesnych technologii, rozwój inicjatyw społecznych i kulturalnych. Wieś dziś to nie tylko nośnik tradycji ale równorzędny partner dla podmiotów z zagranicy, koło napędowe polskiej gospodarki oraz atrakcyjne miejsce do mieszkania. Jednocześnie jak wskazuje badanie „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich", tereny wiejskie to obszary „wypłukane” demograficznie tzn. takie, z których najbardziej mobilne, aktywne i przedsiębiorcze osoby emigrują, głównie w kierunku głównych ośrodków rozwoju (czyli lokomotyw rozwoju regionalnego). Celem projektu jest wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, co powinno także sprzyjać budowie kapitału społecznego polskiej wsi.

Ramowy program zajęć:

 • czwartek: przyjazd uczestników, wykład inauguracyjny, otwarcie akademii, wspólna kolacja,
 • piątek: blok zajęć (wykłady, ćwiczenia, debata z zaproszonymi liderami – naukowcami, politykami, samorządowcami, działaczami społecznymi),
 • sobota: blok zajęć (ćwiczenia, zajęcia terenowe, debata z zaproszonymi liderami: naukowcami, politykami, samorządowcami, działaczami społecznymi),
 • niedziela: zajęcia praktyczne–gala, podsumowanie, wręczenie certyfikatów.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja) zapewniają: ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały promocyjne i szkoleniowe oraz certyfikaty.

Uczestnicy zobowiązują się do pełnego i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Uczestnikami EAMLW w każdej edycji będzie co najmniej 50 uczestników w wieki 18-30 lat z zachowaniem parytetu płci oraz uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy powinni zamieszkiwać na terenach wiejskich oraz małych miastach poniżej 20.000 mieszkańców.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Fundacją Kuźnica im. Hugona Kołłątaja: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 504 419 785.

Więcej informacji https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/7410-akademia-mlodych-liderow-wsi-nabor

 

DO POBRANIA :

EAMLW_Formularz_zgłoszeniowy_2022.docx

EAMLW_Formularz_COVID-19_2022.docx

EAMLW_Klauzula_informacyjna_2022.docx

EAMWL_Regulamin_2022.docx

Akademia

Gmina Miasta Braniewo po raz pierwszy przystępuje do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym albo
  c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej.

  Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie:

 • KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

 • KARTY ZAKRESU CZYNNOŚCI w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

 • KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

stanowiących załączniki do Programu.

KARTA ZGŁOSZENIA, KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI, KLAUZULA INFORMACYJNA, OŚWIADCZENIA znajdują się poniżej - w Plikach do pobrania.

Karty zgłoszenia, Karty zakresu czynności i Klauzula informacyjna w formie papierowej dostępne są również w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie

Prosimy o kontakt telefoniczny (55 506 53 30 lub 55 506 53 49) w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.


Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • u pracownika socjalnego MOPS przy ul. Rzemieślniczej 1,

 • wysłać pocztą na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Rzemieślnicza 1
  14-500 Braniewo

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022 to 20 osób, w tym:

 • 4 dzieci w wieku do 16. roku życia,

 • 10 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,

 2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw
  na Tle Seksualnym,

 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

 

 

Więcej informacji na temat Programu można otrzymać
• pod numerami telefonu: Katarzyna Demkowicz  tel. 55 506 53 49;
• lub pod https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

mops logo

 

 

 

Gmina Miasta Braniewo po raz pierwszy przystępuje do realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022.


Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.


Adresatami wsparcia są:
1 Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
2 Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program ma także zapewniać:
1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
a wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie planuje realizację program w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W ramach Programu ustalony jest limit - maksymalnie 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2268), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

W przypadku dużej liczby chętnych Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

• ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
• wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
• stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia proszone są o dostarczenie:


• KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
• OŚWIADCZENIA o zapoznaniu się z regulaminem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
• KARTY POMIARU NIEZALEŻNOŚCI FUNKCJONALNEJ wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
• KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 -
stanowiących załączniki do Regulaminu.

- PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA
- REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA
- KARTA ZGŁOSZENIA
- OŚWIADCZENIE
- KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI
- KLAUZULA INFORMACYJNA
- KARTA ROZLICZENIA USŁUG


Karty zgłoszenia, Oświadczenie, Karty pomiaru niezależności i Klauzula informacyjna w formie papierowej dostępne są również w:


• Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie

Prosimy o kontakt telefoniczny (55 506 53 30 lub 55 506 53 49) w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:
• u pracownika socjalnego danego rejonu w MOPS przy ul. Rzemieślniczej 1,
• wysłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022 to 10 osób, w tym:
• 3 dzieci w wieku do 16. roku życia,
• 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania mogą świadczyć:
1 osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
2 osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.


Więcej informacji na temat Programu można otrzymać
• pod numerami telefonu: Katarzyna Demkowicz  tel. 55 506 53 49;
• lub pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

mops logo

 

Wszystkie osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 r. powinny na terenie RP uzyskać numer PESEL. Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od dnia 16 marca 2022 roku.

Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 111 w Biurze Ewidencji Ludności ( parter budynku ,pok. nr 5 w godz. 7:00- 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku).

Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.

Od osób, które ukończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.

Aby złożyć wniosek o nadanie nr PESEL należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego osoby przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny bądź inny dokument podróży,  w przypadku dzieci akt urodzenia).

W razie braku dokumentów wnioskodawca złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Do wniosku załącza się fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.

Dla obywateli Ukrainy którzy przybyli po 24 lutego 2022 r. na teren Rzeczypospolitej Polskiej zdjęcia wykonuje nieodpłatnie Pan Jacek Iwulski "Usługi Fotograficzne" ul. Kościuszki 12, 14-500 Braniewo

Składając wniosek, warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwi potem załatwianie innych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne), będzie również potrzebny do weryfikacji tożsamości osoby składającej wnioski drogą elektroniczną.

Założenie profilu zaufanego nastąpi automatycznie. Na podany adres mailowy zostanie wysłany identyfikator użytkownika profilu zaufanego. Wiadomością sms przyjdzie zaś jednorazowe hasło, niezbędne do jego aktywacji. Dana osoba uzyska też dostęp do aplikacji m-Obywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty i usługi.

Dokument osoby (na wzór dowodu osobistego) będzie miał formę mobilną, ale każda osoba składająca wniosek otrzyma papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL oraz dostępu do profilu zaufanego.

info ukraina