W minioną sobotę na terenie 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie, odbyło się wręczenie nagród w organizowanych przez 4W-MBOT konkursach. W uroczystości wziął udział Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Artur Chojecki, który wraz z Dowódcą Brygady i współorganizatorami przedsięwzięcia wręczył laureatom nagrody i wyróżnienia.

Zadaniem uczestników konkursu plastycznego „Szlakiem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej”, było wykonanie projektu pomnika upamiętniającego działalność 3 Brygady i jej legendarnego Dowódcy. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz kultywowanie pamięci o ppłk. Gracjanie Klaudiuszu Frógu - patronie 4W-MBOT.

Konkursy zrealizowane zostały pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości, Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji i Nauki, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Fundacji Łączka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP Historia. Organizatorem była 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego.

W tym samym dniu nagrody odebrali także laureaci konkursu „Zawsze gotowi, zawsze blisko – również, by chronić środowisko”, którego celem było kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu była 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwo Olsztyn.

Z nadesłanych prac w obu konkursach, powstała wystawa, którą można było obejrzeć podczas uroczystości, a na wszystkich przybyłych gości czekała wojskowa grochówka oraz pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Gratulujemy wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym !

 
Lista laureatów w konkursach "Szlakiem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej" 
 
Lista laureatów w konkursach "Zawsze gotowi, zawsze blisko - również by chronić środowisko" 
 
Zdjęcia znajdują się pod linkiem:

BUDOWA SYSTEMU KOGENERACYJNEGO DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRANIEWIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO DZIAŁANIE 1.6 PROMOWANIE WYKORZYSTYWANIA KOGENERACJI CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO UŻYTKOWE.

Podstawowym celem projektu, rozpatrywanym na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jest poprawa efektywności energetycznej kotłowni ciepłowni w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. poprzez budowę systemu wysokosprawnej kogeneracji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Celem nadrzędnym projektu jest natomiast poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji do atmosfery substancji zanieczyszczających, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, pyłów oraz popiołów.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmować będzie:

1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej
2. Roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń
3. Zakup sprzętu i wyposażenia: silniki kogeneracyjne, stacja regazyfikacji
4. Zarządzanie procesem inwestycyjnym, usługi nadzoru inwestorskiego
5. Działania informacyjne i promocyjne

Planowane roboty budowlane obejmą następujący zakres:

• budowę układu kogeneracyjnego o łącznej mocy cieplnej znamionowej 4,502 (2 kogeneratory o mocy 2,251 MW każdy) i elektrycznej 4,0 MW (2 kogeneratory o mocy 2,0 MW każdy), wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną,
• budowę stacji regazyfikacji LNG,
• budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV na potrzeby wyprowadzenia mocy z układu kogeneracyjnego do sieci elektroenergetycznej,
• modernizację istniejącego układu zasilania elektroenergetycznego PEC-u w celu przyłączenia układu kogeneracyjnego do sieci elektroenergetycznej,

Realizacja projektu planowana jest w okresie od 15-02-2019 do 31.12.2022.

STRUKTURA FINANSOWANIA:

Wydatki całkowite projektu wynoszą 17 092 072,92 zł brutto
Koszty kwalifikowane 13 883 799,12
Wnioskowana kwota dofinansowania EFRR 6 635 897,75,
Wkład własny 10 456 175,17

W dniu 25.05.202lr. została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą inwestycji firmą Top Construction LTD Sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 208. Wartość zadania 16 272 900,00 zł brutto.

W dniu 24.05.2021r. wszczęto postępowanie na Inwestora zastępczego w/w inwestycji. Planowany termin rozstrzygnięcia 01.06.2021r.

mpec 1

mpec 2

W dniu 4.06.2021 (piątek) Urząd Miasta będzie nieczynny. 

Na stronie http://www.bip.braniewo.pl dostępny jest Protokół wyników głosowania nad Budżetem Obywatelskim Miasta Braniewa na 2021 rok. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

1. Ekologiczny Plac Zabaw "Mrówka" - 2113 głosów

2. Ekologiczna Łąka Kwietna - 553 głosy

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za wzięcie udziału w konsultacjach. 

ROZPOCZĘŁA SIĘ KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Informuję, iż w dniu 20 maja 2021r. w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie przy ul. Moniuszki 9 (teren b. Państwowego Stada Ogierów), o godz. 8.00 rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

Przez Powiatową komisję Lekarską w Braniewie, wezwanych zostało 186 osób.

Przypominam, iż obowiązek stawienia się obejmuje mężczyzn urodzonych w roku 2002 (rocznik podstawowy) oraz z roczników starszych (1997-2001), które z różnych powodów nie stawiły się dotychczas przed Powiatową Komisją Lekarska w celu uzyskania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwo mieszkańców miasta zakończy się dnia 28 maja 2021r.

Szczegółowe informacje o kwalifikacji, podane zostały w Obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu Kwalifikacji Wojskowej w 2021 roku z dnia 22 marca 2021r. Obwieszczenie wywieszone zostało na samorządowych tablicach informacyjnych, na stronie BIP UM Braniewa oraz tablicach informacyjnych szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Braniewa.

W sprawach stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, proszę kontaktować się z Panem Markiem Wynimko – pracownikiem ds. obronnych i OC UM w Braniewie (telefonicznie pod nr 55 644 01 05 lub kom. 535 568 998).

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

/-/ TOMASZ SIELICKI

188244837 1384675661893541 5496014510154440422 n