pospieszalscy redemptorysci

redemptorysci

PLAKAT OST31

plakat otwarcie stadionu

Zapraszamy do udziału w jednym z największych programów grantowych prowadzonych przez fundacje korporacyjne w Polsce. Fundacja ORLEN zainaugurowała go w 2018 r.

moje miejsce na ziemi

Program „Moje miejsce na Ziemi” jest skierowany do lokalnych organizacji, które mają pomysł na pozytywną zmianę w swoim najbliższym otoczeniu. Zależy nam zwłaszcza na tym, by trafić do najmniejszych NGO, z niewielkich miejscowości czy wsi. W pięciu edycjach przyznaliśmy łącznie granty o wartości 11 mln zł. Skorzystało z nich blisko 1,3 tys. organizacji, które dzięki wsparciu zrealizowały dla swojej lokalnej społeczności między innymi festiwale, projekcje filmowe, aktywności sportowe, edukacyjne czy ekologiczne.

Trwa nabór do szóstej edycji programu!
Stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoły oraz inne organizacje mogą wnioskować o grant na projekty związane z ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą czy ochroną zwierząt.

W szóstej edycji Fundacja ORLEN przyzna granty w wysokości 10 000, 15 000, 20 000 oraz 25 000 zł. Tegoroczna pula na granty to aż 3 mln zł. Szczegóły programu w regulaminie poniżej.

Wnioski można składać do 31 lipca. Należy je przesyłać za pośrednictwem formularza on-line.

Regulamin_programu_Moje_Miejsce_na_Ziemi_2023.pdf.coredownload.pdf

kosztorys_MmnZ_VI_nazwa_organizacji.xlsx.coredownload.xlsx

FAQ_-_Najczęściej_zadawane_pytania_-_Moje_miejsce_na_Ziemi_2023.pdf.coredownload.pdf

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że trwa XII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi
z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W XII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną
w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa), przesłać przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo przesłać za pomocą ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Komisji Nadzoru Finansowego (: /2447pvjake/SkrytkaESP), w terminie
do 16 sierpnia 2023 r. 

Wszelkie informacje o Konkursie są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl,
w dziale CEDUR/Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską
z zakresu rynku finansowego - link:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/Konkurs_o_nagrode_Przewodniczacego_KNF

pp

Informuję, że XLVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad .

4. Zatwierdzenie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej z dnia 10 maja 2023 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 - Raport za lata 2021 - 2022”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2023 - 2026 z perspektywą na lata 2027 –2030”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2023 - 2037”.

9.   Przerwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023-2037.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2342N ul. Moniuszki w Braniewie”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N ul. Stefczyka w Braniewie.

15. Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2022 rok i głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania:    

     a/ przedstawienie raportu- wystąpienie Burmistrza Miasta Braniewa,

     b/ debata nad raportem,*

     c/ głosowanie uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2022 rok:

     a/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2022 ,

     b/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego ,

     c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 rok,

     d/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego,

     e/ dyskusja,

     f/ głosowanie uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok:

     a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2022 ,

     b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2022 rok,

     c/ głosowanie uchwały.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pani Agnieszki Jastrzębskiej- Przybysz p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie .

19. Podjęcie uchwały w sprawie i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Braniewo.

20. Interpelacje i zapytania.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad.

* W debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa mieszkańcy miasta Braniewa mogą zabrać głos, po pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady Miejskiej, popartym przez co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2023 r. ( art.28aa ust.6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.40 z poź.zm.) .

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz