Pora jesienno – zimowa to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych, starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i zdrowotnej. Wszyscy oni wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych. Szczególnej uwagi wymagają osoby bezdomne, które narażone są na wiele niebezpieczeństw związanych z wychłodzeniem organizmu, odmrożeniem, a w rezultacie z utratą zdrowia lub życia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie uruchomił Świetlicowy Klub Środowiskowy przy ul. Moniuszki 22c (obok budynku administracyjnego Gimnazjum nr 2).

Wszyscy potrzebujący mają w nim zapewniony dzienny pobyt oraz możliwość skorzystania z ciepłych posiłków, napojów, czystej odzieży oraz urządzeń świetlicowych.

Placówka czynna jest od pn. do pt. w godz. od 8.00 do 15.00.

Pobyt w Świetlicowym Klubie Środowiskowym przyczyni się do nawiązania kontaktów z innymi ludźmi, samorealizacji, rozwijania zainteresowań, wzrostu poczucia własnej wartości, poczucia przynależności i bezpieczeństwa.

 

MOPS w Braniewie

mmm 019

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

W dniu 27 listopada 2017 roku zakończono prace związane z budową przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul 9 Maja 25, 27, 29 w Braniewie.

Przyłączona moc cieplna to 43 kW. Aktualnie Odbiorcy dostosowują swoje instalacje wewnętrzne w obiektach do odbioru ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Po wykonaniu prac zostanie uruchomiona dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. 

9 maja

 

9 maja 1                                                                                                                       

W ramach konkursu RPMM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 Oś. Priorytetowa 3 „CYFROWY REGION” Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usłu publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie, otrzymało dofinansowanie na realizację projektu  pn. „ Wdrożenie e – usług w MPEC Braniewo”.  

Umowę w dniu 30.11.2017r. w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisali Pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz, natomiast w imieniu spółki Prezes Zarządu Pani Jolanta Błażejewska. Całkowita wartość projektu 992.882,00 zł. Wkład własny Beneficjenta 148.932,32 zł, dofinansowanie w wysokości 85% ( 843.949,80 zł)

Głównym celem projektu jest udostępnienie usług elektronicznych interesariuszom MPEC Sp. z o.o. w Braniewie, w zakresie automatyzacji rozliczania obsługi należności oraz stworzenie inteligentnej centralki telemetrycznej z wyposażeniem komunikacyjnym oraz komunikacją GSM.

Przesłanką wdrożenia opisywanego  systemu jest z jednej strony  efektywne wsparcie licznych  procedur, podejmowanych  i przeprowadzanych w  spółce, a z drugiej to rozwój  elektronicznych  usług publicznych w zakresie  e – administracji oraz zwiększenie  dostępu  obywateli  do cyfrowych usług publicznych z dowolnego miejsca  oraz  przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. W wyniku realizacji projektu spółka będzie miała między innymi możliwość monitoringu awarii na terenie miasta Braniewo, wprowadzony zostanie elektroniczny system obsługi klienta. Realizacja projektu pozwoli na modernizację infrastruktury technicznej - zakupu infrastruktury  sprzętowej oraz specjalistycznego oprogramowania.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudzień 2018 r.

e uslugi

e slugi 1

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. stwierdzenia larw włośni w mięsie dzików na terenie powiatu braniewskiego  w 2017 roku 

1

2