24 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00 - 13:00 odbędą się V Braniewskie Dni Recyklingu, pod hasłem „Braniewianie pozbądźcie się odpadów dla swojej wygody i wymieńcie je na nagrody”, na które zaprasza Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska. Posegregowane odpady będzie można wymienić na nagrody na placu przy Amfiteatrze Miejskim.

W zamian za przyniesione zużyte baterie, makulaturę, puszki aluminiowe, opakowania z tworzyw sztucznych, nakrętki z tworzyw sztucznych, opakowania szklane, opakowania po płynnej żywności i napojach oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny Mieszkańcy Braniewa otrzymają nagrody w postaci drzewek, krzewów, ziół, kwiatów raz drobnych upominków.

Akcja ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców oraz przeniesienie ich na praktykę codzienną a zarazem połączenie przyjemnego z pożytecznym.

 

R E G U L AM I N

V Braniewskich Dni Recyklingu

Część I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Celem Akcji jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzenie edukacji ekologicznej.

 2. Przedmiotem Konkursu jest zbiórka n/w rodzajów odpadów:

1) zużyte baterie,

2) makulatura,

3) puszki aluminiowe,

4) opakowania z tworzyw sztucznych,

5) nakrętki z tworzyw sztucznych

6) opakowania szklane,

7) opakowania po płynnej żywności i napojach,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 1. Akcja skierowana jest do wszystkich Mieszkańców Miasta Braniewa.

 2. Akcja dotyczy zbiórki jednego lub kilku rodzajów odpadów.

 3. Zbiórka odpadów przeprowadzona będzie podczas festynu ogólnomiejskiego w ramach V Braniewskich Dni Recyklingu.

 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o nagrodach, należy przez to rozumieć sadzonki drzew, krzewów, kwiatów, ziół oraz nagród rzeczowych.

§ 2.

 1. Organizatorem Akcji jest Gmina Miasta Braniewa przy współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie.

 2. Do zadań organizatora należy:

1) Obsługa organizacyjna Akcji,

2) Odbiór oraz prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów,

3) Przyznawanie nagród,

4) Prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Akcji.

 1. Adres organizatora Akcji:

1) Gmina Miasta Braniewa: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, tel. 55 644 01 02 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg, tel. 0-55 236-12-25 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie. ul. Kościelna 4a, 14-500 Braniewo, Tel. 55 644 15 15 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Bieżące informacje o Akcji publikowane są na stronie internetowej www.braniewo.pl

Część II. Nagrody

§ 3.

 1. Przyniesione wysegregowane przez mieszkańca odpady będzie można wymienić na punkty:

1) 10 szt. zużytych baterii – 1 punkt,

2) 2 kg makulatury – 1 punkt,

3) 5 szt. puszek aluminiowych – 1 punkt,

4) 5 szt. opakowań z tworzyw sztucznych– 1 punkt,

5) 30 szt. nakrętek z tworzyw sztucznych – 1 punkt,

6) 3 szt. opakowań szklanych – 1 punkt,

7) 3 szt. opakowań po płynnej żywności i napojach – 1 punkt,

8) sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- drobny sprzęt elektryczny i elektryczny za 1 sztukę– 2 pkt,

- telewizor, monitor, komputer za 1 sztukę – 5 punktów,

- duży sprzęt AGD za 1 sztukę – 10 pkt

 1. Przyznane za odpady punkty będzie można wymieniać na nagrody podczas Akcji w dniu 24 czerwca 2017 r. Po zakończeniu Akcji punkty tracą swoją ważność.

 2. Za każde 40 punktów będzie można otrzymać upominek w postaci: krzewu lub drzewka.

 3. Za każde 20 punktów będzie można otrzymać upominek w postaci ziół i kwiatów.

 4. W przypadku Mieszkańców, którzy uzbierają mniej niż 20 pkt przyznawane będą upominki rzeczowe w postaci gadżetów promocyjnych.

 5. Gadżety promocyjne będą wybierane losowo przez Mieszkańców Miasta Braniewa.

 6. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów.

 7. Fundatorami nagród mogą być organizatorzy lub sponsorzy.

Część III. Postanowienia organizacyjne

§ 4.

 1. W Akcji uczestniczą wszyscy Mieszkańcy Miasta Braniewa, którzy przyniosą wysegregowane odpady.

 2. Organizator na bieżąco będzie prowadził wymianę wyselekcjonowanych odpadów na nagrody.

 3. Konkurs będzie prowadzony na placu przy Amfiteatrze Miejskim w Braniewie w dniu 24 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

W dniu 6 czerwca już po raz trzeci odbyła się Akcja Sprzątania Braniewa zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Braniewa.

W roku 2017 zadania własne Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zostały powierzone następującym organizacjom:

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05 czerwca 2017 r.

"ĆWICZENIE RENEGADE-SAREX 17/I”

Informuję, iż w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r, (termin zapasowy 09 czerwca br.) całodobowo podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE-SAREX-17/I, na terenie miasta Braniewa może zostać przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach sprawdzenia elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania.

W czasie testu zostaną uruchomione sygnały alarmowe, zgodnie z tabelą rodzajów alarmów, sygnałów alarmowych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz.U. z 2013r. poz. 96/.

Proszę potraktować sygnały jako ćwiczebne i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Edukacyjnego  Serce otwarte jak książka, działającego przy tej szkole biorą udział w projekcie sportowo-edukacyjnym pn. „Zdrowie kółkiem się toczy”. Stowarzyszenie przystąpiło do programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów” i pozyskało fundusze w kwocie 4000 zł na ten cel. Projekt pozwala uczestnikom rozwijać aktywność fizyczną, a także wskazuje pożyteczną formę spędzania wolnego czasu w szkole i po zajęciach lekcyjnych. Podczas grupowych wyjazdów rowerowych uczniowie odwiedzają pobliskie miejscowości m.in. Nową Pasłękę, Różaniec, Zgodę czy Rusy, a także obcują z rodzimą przyrodą. Na zajęciach pozalekcyjnych dokumentują  swoje obserwacje, sporządzają notatki i przetwarzają zgromadzony materiał z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, a także podnoszą umiejętność pracy w grupie metodami projektu. Podczas wyjazdów, obok opiekunów – nauczycieli wychowania fizycznego, uczniom towarzyszą także rodzice – wolontariusze z grupy rowerowej „Szybki struś”. 

wyjazd 1

 

wyjazd 2

 wyjazd 3