Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Konkurs dotyczy aż czternastu obszarów zadań publicznych, zaś łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to prawie 4,5 mln zł.

https://rowop.pl/aktualnosci/457/samorzad-wojewodztwa-oglosil-otwarty-konkurs-ofert.html

W dniu 6 grudnia 2018r. na Placu ks. Prałata Tadeusza Brandysa zebrali się mieszkańcy miasta oraz przybyli goście, by wspólnie uczestniczyć w inauguracji oświetlenia świątecznego.

Dzięki wsparciu Nadleśnictwa Zaporowo na placu stanęła żywa 21 - metrowa choinka oraz cieszące się dużym powodzeniem ozdoby świąteczne.

Wśród mieszkańców pojawili się również motocykliści zrzeszeni w MOTOBRANIEWO oraz WARMIA BIKERS. A o ucztę duchową zadbała sekcja wokalna pod kierownictwem Doroty Sobolewskiej oraz braniewscy seniorzy.

Jak powiedział Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki - bardzo chciałbym, aby wszystko, co wspólnie robimy dla naszego miasta było prawdziwe, realne i wartościowe. Bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję za tak liczne przybycie i wspólne świętowanie.

A już 16 grudnia 2018r. w tym samym miejscu spotkamy się podczas Warmińskich Spotkań Czterech Kultur, na które już teraz zapraszamy.

inauguracja

osw.1

osw.3

osw.4

 

 

 

Informuje, że na podstawie art. 31 ust. 1 - 7  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej    ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)   oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji    z dnia 17 listopada  2009 r,   w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia  kwalifikacji  wojskowej  oraz założenia ewidencji wojskowej ( t.j. Dz. U. z 2015 , poz. 991 ), obywatele polscy, którzy w 2018 roku ukończyli   18 rok życia   i  są zameldowani na terenie  Miasta Braniewa,   jako w miejscu  pobytu  stałego lub pobytu  czasowego  trwającego   ponad trzy miesiące, zostaną objęci rejestracja.

Rejestrację wobec ww. osób prowadzi Burmistrz Miasta Braniewa na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2019.

Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych określonych w art. 8 pkt 1-5, 7, 9-11, 14, 17-21 i 26 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), bez obowiązku zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji.

Rejestracja polega na sporządzeniu corocznie rejestru osób objętych rejestracją, w postaci wydruku na nośniku papierowym oraz w postaci elektronicznej w dwóch egzemplarzach.   Jeden egzemplarz rejestru Burmistrz Miasta Braniewa przekazuje Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Elblągu niezwłocznie po sporządzeniu, nie później jednak niż do dnia 5 stycznia, następującego po roku w którym osoby objęte rejestracją ukończyły 18 rok życia.

W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, skreślenie osoby z rejestru może nastąpić ,po otrzymaniu przez Burmistrza Miasta Braniewa zawiadomienia pisemnego, o wpisaniu tej osoby do rejestru przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu.

Rejestr jest aktualizowany na bieżąco, do czasu stawienia się osób danego rocznika do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

 

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie miasta Braniewa (siedziba: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Rzemieślnicza 1) informuje, że w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka” w dniach 6 i 10 grudnia 2018r. odbędą się dni Otwartych Drzwi dla osób doświadczających przemocy.

Kampania „Biała Wstążka” została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

Nosząc białą wstążkę zobowiązujesz się, że:

  • nigdy nie będziesz sprawcą przemocy wobec kobiet
  • będziesz reagował widząc przemoc wobec kobiet

Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia. W dniu zakończenia kampanii obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

10 grudnia na terenie naszego miasta rozdawane będą przez młodzież białe wstążki wraz ulotkami informującymi o Kampanii.


6 grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Rzemieślniczej 1 

dyżur pełnić będą specjaliści działający w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będą udzielać porad i wskazówek dla zgłaszających się osób.

Jakub Bornus - prawnik, w godzinach 15.30-17.00, pokój 1 (I piętro)

Agnieszka Lasecka- psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w godzinach 15.30-17.00, pokój 1 (I piętro)

Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska- specjalista pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy w godzinach 8.00-12.00, pokój 05 (parter)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Biała Wstążka 2017 ulotka1

Biała Wstążka 2017 ulotka2

W imieniu Burmistrza Miasta Braniewa zapraszamy na wspólne kolędowanie i uroczystą inaugurację oświetlenia świątecznego

6.12.2018 uroczysta inauguracja oswietlenia wersja cyfrowa