6 lutego 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, podpisano umowę o dofinansowanie „Budowy skateparku w Braniewie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pana Władysława Młodzianowskiego

 

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Najbliższym

składają

Monika Trzcińska Burmistrz Miasta Braniewa wraz z pracownikami Urzędu Miasta w Braniewie

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 31 stycznia 2018r. (środa) o godz. 12.45 wyprowadzeniem zwłok z kaplicy przy ul. Botanicznej.

Msza święta odprawiona zostanie w Bazylice Mniejszej św. Katarzyny o godz. 13.00, dalsze uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu komunalnym przy ul. Elbląskiej. 

 

Władysław Młodzianowski ur1

Przypominamy, iż roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania.

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (kwota ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 9 lutego), właściwy organ udziela na ich wniosek jednorazowej 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona. Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta w Braniewie.

Informacji w sprawie udziela: Wydział Mienia Komunalnego i Architektury, pok. nr 27, tel. 55-644-29-75.                     

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

"TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA”

 

        Informuję, iż w dniu 25 stycznia 2018 r, w godz.9.00-15.00, na terenie miasta Braniewa zostanie przeprowadzony Trening Powszechnego Ostrzegania Wojsk w kompleksach 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Podczas treningu, planowane jest ogłaszanie sygnałów alarmowych (głośne użycie syren alarmowych), zgodnie z tabelą rodzajów alarmów, sygnałów alarmowych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Z 2013r, poz. 96).

Proszę potraktować sygnały, jako ćwiczebne i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

 

       RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

Lp. Rodzaj   alarmu        SPOSÓB     OGŁASZANIA

  

     Akustyczny  system  alarmowy

         Środki  masowego  przekazu Wizualny  sygnał  alarmowy

 

1.

 

Ogłoszenie

alarmu

 

 

   Sygnał akustyczny-

   modulowany dźwięk

   syreny   w okresie

   trzech minut

                 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga!  ogłaszam alarm (podać  przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla …………………

                   

Znak żółty w kształcie trójkąta  lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

  

 2.

    Odwołanie

   alarmu

  Sygnał akustyczny –

  ciągły dźwięk syreny

  w okresie  trzech minut

                 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga!  ogłaszam alarm (podać  przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla …………………

                    

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nowy konkurs pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2018 ROKU”. Warto podkreślić, że jest to unikalna inicjatywa Samorządu Województwa w skali całego kraju.