Rejestracja osób dla  potrzeb założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2020

 

Informuję, że na podstawie art. 31 ust. 1 - 7  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r., w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 991), obywatele polscy, którzy w 2019 roku ukończyli 18 rok życia i  są zameldowani na terenie Miasta Braniewa, jako w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zostaną objęci rejestracją.

Rejestrację wobec ww. osób prowadzi Burmistrz Miasta Braniewa na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2020.

Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych określonych w art. 8 Pkt 1-5, 7, 9-11, 14, 17-21 i 26 ustawy z dnia 24 września 2010 r., o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397), uzyskanych z ewidencji prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), bez obowiązku zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji.

Rejestracja polega na sporządzeniu corocznie rejestru osób objętych rejestracją, w postaci wydruku na nośniku papierowym oraz w postaci elektronicznej w dwóch egzemplarzach.   Jeden egzemplarz rejestru Burmistrz Miasta Braniewa przekazuje Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Elblągu niezwłocznie po sporządzeniu, nie później jednak niż do dnia 5 stycznia następującego po roku, w którym osoby objęte rejestracją ukończyły 18 rok życia.

W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, skreślenie osoby z rejestru może nastąpić po otrzymaniu przez Burmistrza Miasta Braniewa zawiadomienia pisemnego o wpisaniu tej osoby do rejestru przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu.

Rejestr jest aktualizowany na bieżąco, do czasu stawienia się osób danego rocznika do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w dniach 9-10 grudnia 2019 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Więcej informacji na stronie BIP.

gabaryty grudzien 2019

Firma STRABAG informuje, iż od 2.12. do 8.12.2019 r. będzie układana nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Malinowej. Ze względu na warunki atmosferyczne czas prowadzonych prac może się zmienić lub wydłużyć. Ruch samochodowy, jak również autobusowy odbywał się będzie wahadłowo.

W imieniu firmy STRABAG bardzo przepraszamy za utrudnienia.

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie. Szczegółowy porządek obrad dostępny na stronie.

Zapraszamy do oglądania transmisji na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Braniewa

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa z całego serca dziękujemy za wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzi, a także za ofiarność i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Honorowe krwiodawstwo to idea wzniosła, szlachetna i potrzebna. Możecie i powinniście być dumni z bezinteresowności i gorących serc, bo nie ma większej wartości niż ludzkie życie.
To dzięki Waszemu zaangażowaniu wiele osób wróciło do zdrowia i cieszy się pełnią życia.
Życzymy, aby Państwa poświęcenie było zawsze doceniane i budziło szacunek oraz wdzięczność społeczeństwa, a Wam przynosiło nieustającą dumę i satysfakcję.
dni honorowego krwiodawstwa