W myśl artykułu 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 - z późn. zmianami) tj. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, w miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace nad wybudowaniem nowej studni głębinowej w miejscowości Rogity. Obecnie wydajność ujęcia, gdzie pracuje 5 studni waha się od 290 m3/h do 310 m3/h. Nowa studnia będzie stanowiła bufor bezpieczeństwa dla zapewnienia stałości dostaw wody dla naszych odbiorców. Inwestycja zakończona będzie do końca września 2016 roku.

studnia nr 10a

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Braniewie zaprasza do składania ofert na : ,,Budowę przyłącza ciepłowniczego preizolowanego do budynku dworca PKP w Braniewie”
Szczegóły na stronie BIP : http://www.mpecbraniewo.pl/bip/14-zaproszenie-do-zlozenia-oferty-budowa-przylacza-cieplowniczego-preizolowanego-do-budynku-dworca-pkp-w-braniewie

W dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie .

Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do inicjatywy promującej aktywność lokalną oraz działania w obszarze przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (wsie tematyczne, czy ekomuzea). 3 września 2016 r. w Elblągu, w godzinach 11-15, podczas Elbląskiego Święta Chleba odbędą się Targi Przedsiębiorczości Wiejskiej - Festiwal „Miejsca z Duszą”.

Udział w Festiwalu należy zgłosić do Stowarzyszenie ESWIP, które jest organizatorem Festiwalu. Zgłoszenia mogą dokonywać stowarzyszenia, fundacje, wioski tematyczne do 12 sierpnia 2016.

Więcej informacji na stronie :

http://owies.org.pl/aktualnosci/80,zapraszamy-do-udzialu-w-targach-przedsiebiorczosci

W dniach 18-19 sierpnia 2016 roku na terenie Miasta Braniewa odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Więcej informacji na plakacie.

gabaryty