"Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” - pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w całej Polsce, których celem jest zachęcenie młodych obywateli do wstępowania w szeregi WP.

sw

 

Punkt rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego w Elblągu, wspieranego przez "terytorialsów" z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie będzie czynny aż do godz. 18.00. Zapraszamy do naszego stoiska wszystkich zainteresowanych.

Miejsce: namiot koło Braniewskiego Centrum Kultury.

Na miejscu będzie można wypełnić wniosek a służbę odbyć w koszarach 9 BBKP w Braniewie już na jesieni br.

Zdecydowanych prosimy o zabranie kserokopii dowodu osobistego i dyplomu posiadanego wykształcenia.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby, którym wojsko chce konkurować z pracodawcami na lokalnym rynku pracy. Kandydat otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł netto za każdy miesiąc służby. 

 

murall

 

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Zachęcamy do tworzenia murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 3.000.000 zł.

Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.


Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć wyłącznie 1 ofertę.


Wnioski należy składać do 8 czerwca 2022 r.

Więcej szczegółów o konkursie :

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-082022wddekid

https://www.wojsko-polskie.pl/articles/tym-zyjemy-v/mur-ale-historia-wojska-polskiego/

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2234 oraz z 2022 r., poz. 583 i 655), podpisał Zarządzenia:

1)  nr 131 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (3. stopień CHARLIE-CRP).

2)  nr 132 z dnia z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (2. stopień BRAVO).

 

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

 

Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Tomasz Sielicki

 

1

2

Szanowni Państwo, informujemy, że z przyczyn niezależnych od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie , spotkanie Klubu Podróżnika zaplanowane na 12 maja br zostaje odwołane.

 

odwołanie1

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”!

aKTUALNOSC 1

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek.

Na wasze rejestracje czekamy do 17 maja br., do 1 czerwca macie czas na złożenie waszych wniosków!

Macie szansę na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 2520 zł. W skład grantu wchodzi:

 • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
  • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
  • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;
 • ławka parkowa – wartość 520 zł.

Jak złożyć wniosek? Należy przejść przez wszystkie zadania opisane w zakładce Plan działań.

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

O konkursie

cropped ZL 8 logo

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wartośc grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 2520 zł. W skład grantu wchodzi:

 • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
  • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
  • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;
 • ławka parkowa – wartość 520 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 2000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Na stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów.
Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe. Zajrzyjcie do Planu Działań.

WYSTARCZYZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ I DO 1 CZERWCA 2022 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.

Wszystkie zwycięskie zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

CEL PROJEKTU

 • zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
 • zapobieganie utracie wody;
 • zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

TŁO PROJEKTU

Osiedla są często betonowymi pustyniami – zarówno pod względem braku zieleni, jak i kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Chcemy, aby w wyniku działań prowadzonych w ramach tego projektu, oba te aspekty uległy pozytywnej zmianie.

OPIS PROJEKTU

Realizatorami projektu „Zielona ławeczka” są zespoły sąsiedzkie złożone z mieszkańców budynków przystępujących do projektu. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 osób. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób. 

W działania zespołu konkursowego musi zostać zaangażowany również administrator terenu (przedstawiciel wspólnoty, spółdzielni lub samorządu). Po stronie administracji leży zapewnienie pozwolenia na zagospodarowanie wybranego terenu. Administracja udostępnia też konto bankowe, na które zostaną przelane środki w przypadku otrzymania przez zespół grantu. Przystępując do konkursu wymagane jest przysłanie skanu deklaracji administratora terenu. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

Zespół sporządza plan miejsca wybranego do modernizacji oraz wykonuje zdjęcia dokumentujące stan aktualny oraz zdjęcie zespołu sąsiedzkiego. Następnie wykonuje wstępny projekt aranżacji terenu. Projekt nasadzeń zieleni
i rozwiązań z zakresu retencji wody musi zawierać wykaz wykorzystanych roślin, niezbędnych elementów, jak również orientacyjny kosztorys projektu.

Projekt, oprócz zieleni musi uwzględniać usytuowanie zielonej ławeczki, która będzie stanowiła centrum spotkań mieszkańców obszaru poddanego modernizacji. Dodatkowo projekt może zawierać usytuowanie zbiornika na wodę deszczową bądź inne elementy retencji. Ławeczka jest, w zamierzeniu, miejscem spotkań okolicznej społeczności i powinna wzmacniać kontakty międzyludzkie jak również stymulować mieszkańców do dbania o otoczenie domu, odnowione wspólnym wysiłkiem. Zielona ławeczka zostanie dostarczona przez organizatora konkursu zespołom, które uzyskają grant.

Zespół organizuje spotkanie sąsiedzkie w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenia do wspólnej inicjatywy. Celem zebrania jest uzyskanie akceptacji środowiska wszystkich mieszkańców budynku/ów dla projektu „Zielona ławeczka”.

Do 1 czerwca 2022 r. zespół przesyła do organizatora zgłoszenie, zawierające projekt ogrodu i relację z przeprowadzonych konsultacji.

Wszystkie zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji z ekspertem w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Organizator ocenia przesłane projekty i wybiera najlepsze do dofinansowania. Preferowane będą te, gdzie widoczna będzie duża zmiana na korzyść w wyglądzie zagospodarowywanego terenu. Sędzią w konkursie będzie architekt krajobrazu z Katedry Architektury Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie oraz przedstawiciele organizatora. Pomoc profesjonalistów z SGGW spowoduje, że końcowy efekt przebudowy będzie harmonijnie wkomponowany w otoczenie. Powstałe w jego wyniku miniogrody będą estetyczną wizytówką projektu.

Najlepszym zespołom przyznane zostaną granty w postaci środków finansowych na zakup roślin, podłoża, innych elementów aranżacji ogrodu (wymienionych w przesłanym kosztorysie) i elementów retencji wody oraz nagroda rzeczowa w postaci tytułowej „Zielonej ławeczki” (ławka powinna zostać umieszczona zgodnie z projektem). Lista nagrodzonych projektów zostanie ogłoszona w czerwcu 2022 r.

Granty na realizację projektu zostaną przekazane na konto bankowe zarządcy terenu. Podstawą będzie umowa darowizny zawarta pomiędzy Fundacją BOŚ a zarządcą terenu.

W regulaminie konkursu określone zostały warunki realizacji projektu, w tym zadania do wykonania oraz maksymalna kwota grantu. Założono, że wszystkie prace techniczne przeprowadzane będą we własnym zakresie przez mieszkańców – członków zespołu sąsiedzkiego.

Po założeniu miniogrodu zespół przesyła (do 30 września 2022 r.) sprawozdanie z wykonanych prac oraz dokumentację fotograficzną.

NASZ EKSPERT

DR INŻ. ARCHITEKT KRAJOBRAZU KINGA KIMIC

Architekt krajobrazu, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu IIŚ SGGW w Warszawie, członek zespołu projektowania, opiekun studenckiego Koła Naukowego Architektów Krajobrazu przy SGGW.
W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami szeroko pojmowanej rewitalizacji przestrzeni miejskiej, modernizacji i kształtowania przestrzeni osiedli mieszkaniowych, terenów poprzemysłowych, a także miejskich parków i ogrodów.
Autorka i współautorka opracowań projektowych i badawczych związanych z kształtowaniem terenów zieleni w przestrzeni miejskiej. Vice-przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP.

SPOSÓB KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU

Projekt zarządzany jest przez stronę internetową zielonalaweczka.pl

Strona umożliwia komunikację z uczestnikami, składanie wniosków o grant, zamieszczanie propozycji projektów konkursowych, ocenianie ich, zadawanie pytań, publikację aktualności, itp.

Na stronie zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dot. organizacji konkursu tj. regulamin, terminarz, rodzaj i wysokość grantów, itp.

Strona jest również małą encyklopedią wiedzy dotyczącej urządzania terenów zieleni w osiedlach miejskich. Zostały na nim zamieszczone artykuły poświęcone tematyce zakładania ogrodów miejskich oraz linki do stron pogłębiających tę wiedzę. Można zapoznać się z inspiracjamiprzygotowanymi przez studentów architektury krajobrazu, jak również z katalogiem prac przedstawiających ciekawe projekty form podwórkowych, które można wkomponować w przestrzeń publiczną.

W zakładce Plan działań są opisy zadań i podpowiedzi, które ułatwią ich realizację.

Zespoły rejestrują się do konkursu oraz zamieszczają materiały z działań konkursowych poprzez stronę zielonalaweczka.pl. Na etapie składania wniosku nie ma konieczności wysyłania żadnych dokumentów drogą pocztową – cała komunikacja odbywa się internetowo.

Więcej informacji i załączniki do pobrania :

https://zielonalaweczka.pl/o-konkursie/

PATRON HONOROWY

https://www.gov.pl/web/klimat

PARTNERZY

 

Strona wykonana została w ramach projektu „Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji