Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 112/2022 z dnia 04.07.2022r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

informacja

woda

 

woda2

UWAGA!
KONKURS
ROWER PRZYSZŁOŚCI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS II - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM „ROWER PRZYSZŁOŚCI”

I. Organizator
Organizatorem konkursu plastycznego „Rower przyszłości” jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie. Konkurs organizowany jest w związku z piknikiem edukacyjnym Love rower
zaplanowanym na 18 września 2022 roku, kierowanym do dzieci i młodzieży stanowiącym
jeden z elementów pikniku.


II. Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym bezpiecznych
zachowań na drodze podczas jazdy rowerem, promowanie roweru jako ekologicznego środka
codziennej komunikacji oraz jazdy na rowerze jako formy aktywnego spędzania wolnego
czasu.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady i jego przebieg


1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas II-VI szkół podstawowych
województwa warmińsko - mazurskiego.
2. Uczniowie klas I kończący rok szkolny 2021/2022, którzy otrzymali promocję do klas II
mogą brać udział w konkursie.
3. Uczniowie klas VI kończący rok szkolny 2021/2022, którzy otrzymali promocję do klas VII
mogą brać udział w konkursie.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie
oraz technice (rysunek, zdjęcie, plakat, komiks, makieta, grafika komputerowa,
kompozycje przestrzenne, itp.), której tematem przewodnim będzie bezpieczny rower
przyszłości, jakim moglibyśmy poruszać się w niedalekiej przyszłości.
6. Konkurs trwa od 10 czerwca 2022 roku do 15 sierpnia 2022 roku.
7. Prace konkursowe wraz z wypełnionym zgłoszeniem konkursowym oraz podpisanym
oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu należy nadesłać
lub dostarczyć osobiście (z dopiskiem „KONKURS Rower przyszłości”) do dnia
15 sierpnia 2022 roku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn


8. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brały udziału w wyborze
laureatów. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegóły konkursu na stronie ZDW:

https://www.zdw.olsztyn.pl/

również w załączeniu  pliki do wykorzystania.

 

Regulamin_konkursu_Rower_przyszłości.pdf

Zgłoszenie_konkursowe_Rower_przyszłosci.pdf

Plakat konkurs1

Szanowni Państwo przekazujemy informację dla mieszkańców,

 

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0)

 

Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na stale rosnące ceny innych źródeł energii, niepewną sytuację międzynarodową i problemy z dostępnością węgla i gazu drewno staje się jedyną dostępną alternatywą.

 

Obniżenie stawki vat na drewno opałowe mogłoby być realnym wsparciem państwa dla najuboższych.

 

Pełny tekst petycji przesyłamy w załączeniu.

Prosimy o przyłączenie się do naszej petycji online:

 

https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe 

petycja_vat_0_na_drewno.pdf

Prosimy również o poinformowanie mieszkańców o przeprowadzenie akcji zbierania podpisów.

 

Po zebraniu podpisów petycja zostanie skierowana do Premiera, Prezydenta oraz do właściwych  ministerstw

Wtedy też zwrócimy się do Państwa z prośbą o oficjalne poparcie petycji.

 

 

W imieniu Zarządu i Członków

 

Piotr Batura

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE”

 

informacja

 

Informuję, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.


Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad .
4. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2022 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2021 zadań własnych Miasta
realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji
innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na
rok 2021.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w
Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Braniewa na lata 2022 – 2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na
realizację zadania pod nazwą ,, Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi
powiatowej nr 2308N ul. Dąbrowskiego w Braniewie- remont nawierzchni chodnika”.
11. Przerwa.
12. Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok i głosowanie uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania:
a/ przedstawienie raportu- wystąpienie Burmistrza Miasta Braniewa,
b/ debata nad raportem*,
c/ głosowanie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
Miasta Braniewa za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Braniewa za 2021 rok:
a/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2021 ,
b/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego ,
c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z
wykonania budżetu miasta za 2021 rok,
d/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego,
e/ dyskusja,
f/ głosowanie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z
tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok:
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2021 ,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2021
rok,
c/ głosowanie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Braniewa na lata
2021-2030 .
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Braniewa w
roku szkolnym 2022/2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta
Braniewa w roku szkolnym 2022/2023.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13
kwietnia 2022 roku oznaczone: PN.4131.183.2022.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

* W debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa mieszkańcy miasta Braniewa mogą zabrać głos, po pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady Miejskiej, popartym przez co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 21 czerwca 2022 r. ( art.28aa ust.6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z poź.zm.) 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

informacja