W dniu 8 lutego br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa , zgodnie z Kalendarzowym Planem szkolenia obronnego Miasta Braniewa na rok 2019 ,odbyła się narada szkoleniowa.

Celem szkolenia było rozliczenie wykonanych roku 2018 zadań oraz omówienie planowanych na rok 2019, przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Uczestnikami szkolenia byli szefowie jednostek podległych samorządowi, przedstawiciele zakładów pracy realizujących zadania obronne na terenie miasta Braniewa oraz przedstawiciele 9 Brygady Kawalerii Pancernej ,Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie.

W szkoleniu uczestniczyły 32 osoby. Organizatorem szkolenia był Burmistrz Miasta Braniewa.

20190208 100321

20190208 100351

20190208 100217

20190208 100230

20190208 100309

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie. Będzie dotyczyło Konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Szczegóły na stronie : https://rowop.pl/artykuly/500/spotkanie-ws-konkursow-rewitalizacyjnych-rpo-wim-z.html

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Braniewie. Szczegółowy porządek obrad dostępny na stronie : http://braniewo.pl/urzad/ogloszenia-i-komunikaty/1110-iv-sesja-rady-miejskiej-w-braniewie.

Zapraszamy do oglądania transmisji na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Braniewa https://www.youtube.com/channel/UCu0gpLgxGWnagIp_rvPjZxQ

W imieniu Klubu HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie serdecznie zapraszam do udziału w organizowanej zbiórce krwi. Akcja krwiodawstwa odbędzie się 5 lutego 2019r. w budynku Kolejowego Przejścia Granicznego w Braniewie na ul. Błotnej 3 (obok dworca PKP). Rejestracja dawców w godz.8-11.

Plakat 5 luty 2019

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

rownac szanse logotyp

okg poziom 2019