Burmistrz Miasta Braniewa zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Termin konsultacji: od 14 września 2021 roku do 30 września 2021 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje teren Gminy Miasta Braniewa.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji do przedstawionego projektu programu.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:
1. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat projektu programu, który znajduje się na stronie internetowej www.braniewo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa www.bip.braniewo.pl w zakładce Ogłoszenia, Inne oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Opinie i uwagi do projektu programu należy zgłaszać w formie pisemnej. Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu we wskazanym powyżej terminie (decyduje data wpływu do Urzędu). Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone po 30 września 2021 roku nie będą rozpatrzone.

3.Uwagi i opinie należy przedstawiać uwzględniając następujące punkty:
a) nazwa organizacji ( podmiotu ) przedstawiająca opinię,
b) wskazanie właściwego punktu uchwały dot. proponowanych zmian,
c) proponowana treść zmiany z uzasadnieniem,
d) imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację ( podmiot opiniujący )
e) dane kontaktowe do przekazania informacji zwrotnej, o tym, czy uwagi zostały przyjęte, a jeśli nie to dlaczego.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Braniewie w uzasadnieniu do uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Program współpracy Gminy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

Pliki do pobrania:
- Projekt uchwały programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022
- Zarządzenie nr 131/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji  celem  uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjęto działania nad przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022. W związku z tym zgłoszenia dotyczące deklaracji powierzchni upraw maku i konopi włóknistych na rok 2022 mogące być uwzględnione w powyżej wskazanej uchwale przyjmowane będą do końca września 2021 r. Podczas prac rozpatrywane będą wszystkie zgłoszenia planowanej powierzchni kontraktacji upraw maku i konopi włóknistych deklarowane przez podmioty skupowe oraz indywidualnych producentów rolnych.

Osobą do kontaktu w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest: Pan Tomasz Balicki tel. (89) 521 92 42.

kropelka wrzesien

piknik historyczny biblioteka

spacer po braniewie