Zarząd Dróg Wojewódzki w Olsztynie  informuje o rozpoczęciu zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska" na odcinku od skrzyżowania ulic Elbląskiej i Królewieckiej w Braniewie - do m. Wola Lipowska,  łączna długość ok. 14,575 km i stanowi I etap rozbudowy DW 507 Braniewo - Pieniężno. Początek rozbudowywanej  drogi stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 54 (ul. Królewiecka w Braniewie), bez przebudowy tego skrzyżowania, zaś koniec zlokalizowano ok.1 km za m. Wola Lipowska. 

Zakres rozbudowy obejmuje m.in.:

-        wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego, wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych;

-        wzmocnienie nawierzchni drogi do 100 kN/os z możliwością wzmocnienia w przyszłości do 115 kN/oś;

-        doprowadzenie drogi do parametrów klasy G poprzez korektę łuków poziomych i pionowych;

-        przebudowę skrzyżowań, wraz z budową pasów lewo i prawo skrętnych;

-        przebudowa obiektów inżynierskich, wzmocnienie do klasy A

-        budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;

-        przebudowę przejazdu kolejowego w Braniewie

-        budowę nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych;

-        wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy przydrożne i szczelny system kanalizacji deszczowej);

-        budowę i przebudowę oświetlenia drogowego na odcinkach przechodzących przez miejscowości

-        przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi;

-        zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;

-        wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowację rowów przydrożnych.

rozbudowa mapa

-        wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.