26 marca 2018 roku  Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowaniu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 2.1- zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pn. „Braniewski przedszkolak zdobywa świat”.

W ramach projektu będą rozwijane zdolności dzieci do wcielania pomysłów w czyn oraz kształtowane postawy społeczne i etyczne, podejmowane przez nich działania będą wymagały kreatywności, innowacyjności, podejmowania ryzyka, współdziałania w zespole a także zostaną wzmocnione ich umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z przedsiębiorczości, badawczo- konstrukcyjnych, teatralnych, tanecznych oraz języka angielskiego i rosyjskiego. Oprócz zajęć projekt przewiduje organizowanie wycieczek, imprez podsumowujących i promujących działania dzieci, nauczycieli i rodziców.

przedszkole1

Wsparciem objętych  zostanie  również dwunastu nauczycieli ,którzy będą wzmacniać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wspierania dzieci w nabywaniu kompetencji kluczowych oraz nauki języka obcego. Rodzice i opiekunowie otrzymają wsparcie w zakresie wspomagania w wychowaniu dziecka, budowania silnych więzi rodzinnych, kształtowania i analizowania postaw społecznych, uczuć dziecka czy utrzymaniem kontaktu z dzieckiem. W ramach projektu wyposażone zostaną również sale dla dzieci w nowoczesne i innowacyjne pomoce.

Całkowita wartość projektu to kwota  357 979 zł, z czego dofinansowanie wynosi 299 089 zł. Program realizowany będzie w Przedszkolu Miejskim nr 2 od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r.