W ramach konkursu RPMM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 Oś. Priorytetowa 3 „CYFROWY REGION” Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usłu publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie, otrzymało dofinansowanie na realizację projektu  pn. „ Wdrożenie e – usług w MPEC Braniewo”.  

Umowę w dniu 30.11.2017r. w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisali Pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz, natomiast w imieniu spółki Prezes Zarządu Pani Jolanta Błażejewska. Całkowita wartość projektu 992.882,00 zł. Wkład własny Beneficjenta 148.932,32 zł, dofinansowanie w wysokości 85% ( 843.949,80 zł)

Głównym celem projektu jest udostępnienie usług elektronicznych interesariuszom MPEC Sp. z o.o. w Braniewie, w zakresie automatyzacji rozliczania obsługi należności oraz stworzenie inteligentnej centralki telemetrycznej z wyposażeniem komunikacyjnym oraz komunikacją GSM.

Przesłanką wdrożenia opisywanego  systemu jest z jednej strony  efektywne wsparcie licznych  procedur, podejmowanych  i przeprowadzanych w  spółce, a z drugiej to rozwój  elektronicznych  usług publicznych w zakresie  e – administracji oraz zwiększenie  dostępu  obywateli  do cyfrowych usług publicznych z dowolnego miejsca  oraz  przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. W wyniku realizacji projektu spółka będzie miała między innymi możliwość monitoringu awarii na terenie miasta Braniewo, wprowadzony zostanie elektroniczny system obsługi klienta. Realizacja projektu pozwoli na modernizację infrastruktury technicznej - zakupu infrastruktury  sprzętowej oraz specjalistycznego oprogramowania.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudzień 2018 r.

e uslugi

e slugi 1