Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie ul. Kościelna 4a informuje wszystkich odbiorców energii cieplnej, że upust wody z wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, spowodowanego przeprowadzanym remontem w lokalu bądź wymianą grzejnika, wykonują służby techniczne naszego przedsiębiorstwa na zlecenie odbiorcy – mieszkańca budynku, potwierdzone przez administratora bądź zarządcę nieruchomości i złożone do działu SPT w MPEC Braniewo.

            Napuszczenie nośnika energii cieplnej do instalacji centralnego ogrzewania następuje po zgłoszeniu odbiorcy o wykonaniu i zakończeniu remontu i uzgodnieniu terminu uzupełniania zładu z działem SPT w MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

            Zabrania się samowolnego upuszczania i napuszczania wody do instalacji wewnętrznej bez uzgadniania ze służbami technicznymi MPEC Sp. z o.o. w Braniewie.

            Opłata za uzupełnioną wodę do instalacji wewnętrznej naliczania jest na podstawie wskazania wodomierza zainstalowanego na gałęzi centralnego ogrzewania w węźle budynku oraz cennika obowiązującego aktualnie w naszym przedsiębiorstwie i uiszcza ją odbiorca po wystawieniu faktury obciążającej.

            Aby dostawa energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania przebiegała bez zakłóceń przez cały okres grzewczy, wskazanym byłoby przeprowadzanie remontów przez odbiorców w okresie przerwy letniej, tj. w okresie od 15 maja do 15 września roku kalendarzowego.