Burmistrz Miasta Braniewa przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości posiadającym zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków o obowiązkach wynikających z art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 późn. zm.) oraz z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa, polegających na:

  1. Posiadaniu aktualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Braniewa;

  2. Posiadaniu dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz przechowywanie ich przez okres 1 roku. Posiadane rachunki muszą potwierdzać wywóz nieczystości;

  3. Zbiornik bezodpływowy należy opróżniać z taką częstotliwością aby nie dopuścić do jego przepełnienia;

  4. Przydomową oczyszczalnię ścieków należy opróżniać zgodnie z jej instrukcją eksploatacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkował konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi Burmistrza Miasta Braniewa o dokonaniu wywozów zastępczych.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wyposażyli nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków możliwe jest również wydanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązku budowy takich urządzeń.