W dniu 13 lutego  br. w Sali Konferencyjnej  Urzędu Miasta w Braniewie , zgodnie z Kalendarzowym Planem szkolenia obronnego Miasta Braniewa na rok 2017, przeprowadzone zostało szkolenie obronne.

Uczestnikami szkolenia  byli  szefowie jednostek podległych samorządowi, przedstawiciele  zakładów  pracy realizujących zadania obronne   na terenie miasta Braniewa, oraz przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji , Ochotniczej Straży Pożarnej i Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie.
Celem szkolenia było przedstawienie   planowanych  do realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarzadzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Braniewa w roku 2017.
Organizatorem szkolenia  był  Burmistrz Miasta Braniewa.

Część merytoryczną ,przeprowadził  Pan Marek Wynimko – Podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej  Urzędu Miasta  w Braniewie , który  zapoznał uczestników  ze stanem zrealizowanych przedsięwzięć w roku ubiegłym ,oraz  planowanymi do realizacji zadaniami  na rok 2017.

Wszyscy uczestniczy, otrzymali niezbędne do realizacji zadań własnych wytyczne  Burmistrza Miasta Braniewa oraz  przygotowane do wykorzystania materiały planistyczne i szkoleniowe.

W szkoleniu uczestniczyło 26 osób.