Urząd Miasta w Braniewie informuje, iż zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2017 rok do 03 lutego 2017r. zgłoszono 6 propozycji zadań :

1. Łańcuch przeżycia – widzisz – reaguj i działaj !

2. Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Braniewie (teren przy byłym kąpielisku miejskim) poprzez wykonanie drobnej infrastruktury

4. Modernizacja pomieszczeń harcerskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży

5. Remont, modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie

6. Modernizacja PARKURU na terenie zabytkowej stajni – ul. Moniuszki 9 w Braniewie

Po dokonaniu weryfikacji formalno – prawnej zgłoszonych propozycji zadań Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa postanowił:

1) wniosek na zadanie Łańcuch przeżycia – widzisz – reaguj i działaj ! przyjąć do głosowania

szacunkowy koszt – 69.772,80 zł

2) wniosek na zadanie Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie przyjąć do głosowania

szacunkowy koszt – 69.339,13 zł

3) wniosek na zadanie Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Braniewie (teren przy byłym kąpielisku miejskim) poprzez wykonanie drobnej infrastruktury przyjąć do głosowania

szacunkowy koszt – 64.150,00 zł

4) wniosek na zadanie Modernizacja pomieszczeń harcerskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży odrzucić ze względu na zapis § 6 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 września 2015r., tj. : w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami

uzasadnienie – obiekt szkoły objęty jest projektem termomodernizacji obiektów oświatowych i użyteczności publicznej miasta Braniewa, na który został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPO WiM 2014-2020 działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

5) wniosek na zadanie Remont, modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie odrzucić ze względu na zapis § 6 pkt 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 września 2015r., tj. : w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami

uzasadnienie – obiekt szkoły objęty jest projektem termomodernizacji obiektów oświatowych i użyteczności publicznej miasta Braniewa, na który został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu RPO WiM 2014-2020 działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

6) wniosek na zadanie Modernizacja PARKURU na terenie zabytkowej stajni – ul. Moniuszki 9 w Braniewie przyjąć do głosowania.

Sprostowano błędnie wyliczony szacunkowy koszt – jest 22.250,00 zł winno być 18.500 zł

Głosowanie nad propozycjami zadań odbędzie się od 20 do 28 lutego 2017 r. w :

1) Punkcie Informacji Turystycznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie ul. Katedralna 7

2) Urzędzie Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111

Karty do głosowania otrzymać można w godzinach urzędowania w Sekretariacie Urzędu Miasta w Braniewie, Punkcie Informacji Turystycznej bądź pobrać ze strony internetowej .

Urna do głosowania zlokalizowana będzie :

1) w Punkcie Informacji Turystycznej w godzinach pracy : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9.00 - 17.00; środa 9.00 – 15.00; sobota 8.00 - 14.00 .

2) w Urzędzie Miasta w Braniewie ( I piętro) w godzinach urzędowania : poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.00 – 15.00.

Do 06 marca 2017r. zostaną ogłoszone wyniki konsultacji.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE :

1. Łańcuch przeżycia – widzisz – reaguj i działaj !

Zadanie zakłada przeszkolenie mieszkańców w celu odpowiedniego reagowania w sytuacjach nagłych i zagrażających życiu, prawidłowego wzywania służb ratowniczych oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez zakup urządzenia AED. Dla każdego uczestnika szkolenia wydany zostanie certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. AED jest to automatyczny defibrylator służący do przywracania prawidłowej akcji serca podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie AED jest coraz bardziej popularne i coraz częściej wykorzystywane przy udzielaniu pierwszej pomocy. Nagłe zatrzymanie akcji serca jest obecnie najczęstszą przy czyną zgonów. Nagłe zatrzymanie akcji serca nie polega na jego unieruchomieniu tylko na nieprawidłowym funkcjonowaniu. Często samo prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej (sztuczny oddech i masaż serca) jest niewystarczające i niezbędne jest wykorzystanie automatycznego defibrylatora AED. Defibrylator, po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej, analizuje rytm serca i automatycznie przekazuje dane użytkownikowi czy defibrylacja jest zalecana oraz instruuje w dalszym postępowaniu. Przeprowadzenie szkoleń i zakup AED znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności miasta. Niestety, w przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się czas i umiejętne rozpoznanie takiego stanu przez świadków zdarzenia. Niejednokrotnie, czas dotarcia wykwalifikowanych służb ratowniczych jest wydłużony, a szanse przeżycia spadają w każdej minucie. Jako ratownicy medyczni dostrzegamy u osób brak podstawowej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy jak i wzywania służb ratowniczych. Brak elementarnej wiedzy, bojaźliwość i obojętność świadków zdarzenia, w przypadku nagłego zagrożenia stanu zdrowia i życia może wpłynąć negatywnie na stan zdrowia i życie ludzkie. Pogłębiając swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w tego typu szkoleniach, mieszkańcy będą mogli w sposób realistyczny zapoznać się z prawidłowym postępowaniem i praktycznym użyciem sprzętu ratującego życie. Pierwsze minuty od wydarzenia zagrażającego życiu są decydujące. Życie ludzkie jest wartością najwyższą i najcenniejszą dlatego należy zrobić wszystko aby je uchronić. Według wprowadzonych z końcem 2015 roku Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Polskiej Rady Resuscytacji, w celu poprawy prewencji, rozpoznawania i postępowania w urazach i zachorowaniach zalecane jest wdrożenie programów edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy, kampanii dotyczących zdrowia publicznego i formalnych szkoleń z pierwszej pomocy. Wykorzystanie innowacyjnych technologii i mediów społecznościowych może okazać się korzystne dla wdrożenia szybkiej odpowiedzi na pozaszpitalne zatrzymanie krążenia. Opracowuje się również nowatorskie systemy w celu zaalarmowania świadków zdarzenia o miejscu, gdzie znajduje się najbliższy automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). Należy zachęcać do wykorzystywania każdej technologii, która może przyspieszyć podejmowanie RKO przez świadków zatrzymania krążenia i umożliwić szybki dostęp do najbliższego AED. Zastosowanie manekinów, podczas szkolenia, o wysokiej wiarygodności klinicznej zapewnia większy realizm fizyczny i ich użycie jest popularne wśród szkolących się. Odstępy czasu pomiędzy szkoleniami przypominającymi będą się różnić w zależności od adresatów szkolenia (np. laicy albo pracownicy ochrony zdrowia). Wiadomo, że umiejętności potrzebne do prowadzenia RKO pogarszają się w ciągu miesięcy od szkolenia, dlatego też strategia corocznych szkoleń przypominających może być niewystarczająca. Podczas gdy optymalny czas przerwy pomiędzy szkoleniami nie jest znany, korzystne mogą okazać się częste szkolenia przypominające („w małych dawkach”).

2. Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

a) pokój nauczycieli wychowania fizycznego: malowanie, wymiana podłogi (rodzice uczniów, jak również opiekunowie grup zorganizowanych będą mogli pozostawić tu swoje rzeczy osobiste, lub rzeczy wartościowe),

b) korytarz przy sali gimnastycznej: malowanie, wymiana podłogi,

c) aneks kuchenny: postawienie ściany, wykucie otworów w ścianie, wstawienie drzwi, wymiana okien, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa. doprowadzenie hydrauliki i elektryki, malowanie, ułożenie podłogi (w pomieszczeniu będzie można przygotować posiłki i ciepłe napoje przy organizacji imprez lub wynajmowaniu sali),

d) szatnie: wykucie otworów w ścianie, malowanie, wymiana podłogi, wymiana elektryki, wymiana grzejników, wymiana okien,

e) magazyn sprzętu sportowego: malowanie, wymiana podłogi,

f) toalety: malowanie, wymiana hydrauliki i elektryki, wymiana muszli,

g) natryski: postawienie ściany, wstawienie drzwi, izolacja pionowa, doprowadzenie hydrauliki i elektryki, malowanie, ułożenie glazury ściennej i podłogowej, instalacja 4 kabin natryskowych z brodzikami i sześciu umywalek.

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Braniewie (teren przy byłym kąpielisku miejskim) poprzez wykonanie drobnej infrastruktury

a) ustawienie 6 szt. ławek drewnianych,

b) zapewnienie oświetlenia terenu poprzez ustawienie 4 szt. lamp solarowych,

c) wykonanie wiaty z miejscem do grillowania,

d) utwardzenie drogi wjazdowej,

e) odnowienie boiska do piłki plażowej,

f) wyrównanie terenu.

4. Modernizacja PARKURU na terenie zabytkowej stajni – ul. Moniuszki 9 w Braniewie

Parkur – teren do treningów jazdy konnej i organizacji zawodów, wymaga modernizacji nawierzchni i stosownego odwodnienia – drenażu. W pierwszej kolejności wymaga wykonania odpowiedniego projektu, ze względu na brak pierwotnej dokumentacji. Projekt dotyczy ciągów odwadniających połączonych z istniejącymi studniami odbierającymi nadmiar wody powstałej z opadów atmosferycznych. Realizacja projektu będzie polegała na wykonaniu wykopów, w których zostaną umieszczone rury drenarskie oraz wypełnienie strukturą zabezpieczającą przed zatkaniem się struktury rur. Zostanie wykonane udrażnianie istniejących ciągów łącznie ze studniami. Następnie nowy drenaż zostanie podpięty do istniejącej infrastruktury. Kolejne działanie to wyrównanie twardego podłoża i utworzenie warstwy amortyzującej poprzez nawiezienie 10 – 15 centymetrowej warstwy piachu o odpowiedniej strukturze zagęszczającej.