DRUGI MOST W BRANIEWIE - ROZPOCZĘCIE BUDOWY.

Zakończyło się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy drugiego mostu w Braniewie. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z firmą SKANSKA S.A., która przedstawiła najniższą ofertę – 5 522 453,67 zł brutto. Inwestycja zostanie zrealizowana z własnych środków.

Pomimo rozpoczęcia procedury realizacji najważniejszego zadania dla miasta tj. Budowy drugiego mostu, nieustanie poszukiwane są dodatkowe środki na finansowanie tej inwestycji, głównie ze środków krajowych. Niestety obecna perspektywa unijna oraz zapisy RPO Warmia i Mazury i decyzje Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o podziale środków nie dają możliwości aplikowania o środki unijne – nie można sfinansować budowy mostów i dróg gminnych. Nowa perspektywa unijna znacząco ograniczyła środki na budowę dróg w ramach RPO Warmia i Mazury. Decyzją Zarządu Samorządu Województwa, jedyne dostępne środki unijne na ten cel zostały wyłączone z procedury konkursowej i rozdysponowane pomiędzy 3 wojewódzkie ZITy, tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne skupiające się wokół 3 największych miast w województwie – Olsztyn, Elbląg i Ełk. Dla tych miast i ich obrzeżnych gmin zostały wyodrębnione specjalne środki. W pierwotnym założeniu Braniewo należało do ZIT Elbląg i budowa mostu miała być jedną z inwestycji sfinansowaną w ramach tych środków. Niestety decyzją Zarządu Samorządu Województwa z 2014 roku wielkość ZIT Elbląg została ograniczona wyłącznie do gmin bezpośrednio sąsiadujących z Elblągiem i Braniewo w nim się nie znalazło. Decyzja ta miała o tyle ważne skutki, że zamknęła możliwość aplikowania o środki z innych programów unijnych tj. Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia, które to programy finansują głównie inwestycje w obszarach ZIT. Z kolei Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansuje budowę dróg, ale jedynie w obszarach wiejskich lub miastach do 5 tys. mieszkańców.

Jedyna możliwością skorzystania ze środków unijnych jest transgraniczny Program Polska- Rosja, który to program dopuszcza sfinansowanie budowy mostu w partnerstwie ze stroną rosyjską. Możliwy poziom dofinansowania to 90% kosztów kwalifikowanych. Negocjacje ze stroną rosyjską trwały bardzo długo i pod znakiem zapytania była przyszłość tego programu. W ostatnim miesiącu doszło do porozumienia, program został poddany konsultacjom społecznym i przekazano do Komisji Europejskiej. W związku z koniecznymi jeszcze na tym etapie pracami nad uszczegółowieniem warunków programu i zatwierdzeniem przez KE, przewidywany najwcześniejszy termin ogłoszenia konkursów to II kw. 2017r. Przy uwzględnieniu czasu oceny wniosków, realizacja i budowa mostu mogłaby się rozpocząć nie wcześniej niż w połowie 2018 roku.  Niestety pozwolenie na budowę ważne jest do września 2017 roku i po tym terminie konieczne byłoby wszczęcie procedury ponownego uzyskania pozwolenia na budowę, co wiązałoby się z kolejnymi kosztami i czasem realizacji. Trzeba brać pod uwagę również to, że nie ma pewności, że takie dofinansowanie udałoby się uzyskać, bo pula pieniędzy nie jest duża, a wnioskodawców bardzo wielu.

Stąd też racjonalna wydała się decyzja o jak najszybszym rozpoczęciu prac, aby odciążyć miasto i zapewnić bezpieczeństwo jego mieszkańców - według najnowszych badań pomiaru ruchu, obciążenie odcinka drogi DK54 przez Braniewo i jedyny most to ponad 15,5 tys. pojazdów/dobę.  To skala porównywalna z obciążeniem na DK7 czy nawet na niektórych odcinkach A1.  Rozwiązaniem tego problemu nie są zainteresowani zarówno zarządcy dróg krajowych jak i wojewódzkich. Jest to problem, który wziął na siebie lokalny samorząd i spełniając oczekiwania mieszkańców chce je jak najszybciej zrealizować.  Skoro zostały już podjęte decyzje przez poprzedniego Burmistrza Mrozińskiego i została wykonana dokumentacja techniczna wraz z długotrwałym postępowaniem środowiskowym (most jest zlokalizowany w obszarze chronionym Natura 2000), poniesione koszty, nie można odłożyć tego projektu i zaniechać jego realizacji.  Przerwa w realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych, przyczyniła się do tego, że firmy budowlane obniżyły swoje wymagania finansowe i w przetargu udało się uzyskać znacząco mniejszą kwotę od wartości z kosztorysu inwestorskiego, która wynosi ponad 9 mln zł.  

Wszyscy mieszkańcy doskonale wiedzą jak potrzebny jest ten most dla Braniewa- korki w godzinach szczytu, paraliż miasta przy drobnych kolizjach drogowych, utrudniony dojazd służb ratowniczych w poważniejszych wypadkach, duża ilość wypadków zwłaszcza z udziałem pieszych. O skali problemu można było się przekonać podczas ostatnich nieszczęśliwych zdarzeń w braniewskim browarze czy kościele św. Antoniego. Przesłane do urzędu pisma wszystkich służb ratowniczo-mundurowych, potwierdzają konieczność szybkiej realizacji inwestycji. Nie bez znaczenia jest fakt, potwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, podczas jego wizyty w Braniewie, zwiększenia liczebności miejscowej jednostki wojskowej. Znaczenie militarne naszego przygranicznego regionu ciągle wzrasta i połączenia drogowe są tu ważną kwestią.

Planowany w niedługim czasie przekop Mierzei Wiślanej daje nadzieje na rozwój nie tylko turystyki w naszym regionie, ale także zwiększenia atrakcyjności terenów do inwestowania – dobre skomunikowanie miasta jest tu bardzo istotne. 

Przy takim terminie realizacji wzięto pod uwagę również plany zarządcy dróg wojewódzkich, który zlecił opracowanie dokumentacji na przebudowę dwóch dróg 507 i 504, które w Braniewie obejmą ulicę Elbląską oraz Kościuszki, Kolejową, Olsztyńską – prace budowlane rozpoczną się po 2018 roku. Zaplanowane są również prace przy przebudowie linii kolejowej Braniewo-Gutkowo. Dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania nie można w jednym okresie skumulować wszystkich inwestycji i doprowadzić do całkowitego paraliżu miasta.

Uporządkowanie budżetu i dobre zarządzanie finansami przez ostatni rok pozwoliły na zabezpieczenie własnych środków na budowę mostu jeszcze w tym roku, co nie zamyka drogi w dalszym poszukiwaniu środków ze źródeł krajowych. W roku ubiegłym i bieżącym zwróciliśmy się do wszystkich adekwatnych Ministerstw, Wojewody, Marszałków Województwa, Posłów na Sejm z naszego regionu oraz dwukrotnie do Pani Premier Szydło. O ważności tej inwestycji, za pośrednictwem Sekretarza Stanu Andrzeja Dery, który gościł w Braniewie, wie także Prezydent RP Andrzej Duda.

Niestety programy krajowe finansujące drogi także wykluczają takie inwestycje. Program Rezerwy Subwencji Ogólnej nie przewiduje budowy obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych, a jedynie na drogach powiatowych i wojewódzkich. Z kolei jedyny program finansujący drogi gminne - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 nie daje szans na skuteczne uzyskanie dofinansowania - W odróżnieniu od poprzednich edycji tego programu obowiązujących w latach 2008-2015, w tym programie została bardzo restrykcyjnie określona punktacja za poszczególne elementy drogowe, w szczególności w kryterium najwyżej punktowanym (max.20 pkt) dot. bezpieczeństwa gdzie najistotniejsza jest np.: szerokość chodników, lokalizacja studzienek czy długość drogi.  W żadnym z kryteriów oceny nie ma preferencji, dodatkowych punktów za budowę mostu czy innych obiektów inżynieryjnych.  Premiowane są także inwestycje realizowane na obszarze wiejskim. Idea rozwiązywania problemów komunikacyjnych została w tym programie pozbawiona możliwości budowy mostów.  Drugą wadą programu jest jego jednoroczność w realizacji – nie sposób w przeciągu 12 miesięcy przeprowadzić postępowania przetargowego, rozpocząć i zakończyć budowę tak dużej inwestycji jak budowa mostu, zwłaszcza w obszarze Natura 2000. W związku z tym zaapelowaliśmy do Wojewody oraz bezpośrednio zwróciliśmy się do Wiceministra Jerzego Szmita w sprawie konieczności modyfikacji ministerialnych programów finansujących inwestycje drogowe, w którym to piśmie wnioskowaliśmy o m.in:            

1. Zmianę rozporządzania dot. ww. Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (już od edycji na rok 2017) w sprawie zmiany sposobu oceny wniosków – uwzględnienie preferencji dla budowy, remontu mostów i podobnych obiektów oraz możliwość finansowania inwestycji już rozpoczętych lub 2- letnich (w przypadku budowy mostów) a także z możliwą refundacją kosztów poniesionych.

2. Wprowadzenie w programie Rezerwy Subwencji Ogólnej możliwość finansowania inwestycji budowy mostów, wiaduktów, kładek itp., także w ciągu dróg gminnych

3. Stworzenie nowego programu dla miast takich jak Braniewo i podobnych w naszym województwie - peryferyjnych, przygranicznych (Polska Wschodnia), z dużym bezrobociem i małym rozwojem gospodarczym - unijny program Polska Wschodnia preferuje tylko duże ośrodki z tego regionu (miasta wojewódzkie, ZITy) - dla małych miast nie ma tam pieniędzy

W dalszym ciągu prowadzone będą rozmowy z Ministrem Szmitem, posłem na Sejm z naszego województwa, jak również nawiązano współpracę z Zarządem Powiatu Braniewskiego w sprawie pomocy przy realizacji obecnie najważniejszej inwestycji w Braniewie.