W bieżącym i ubiegłym roku zostało złożone kilka wniosków o dofinansowanie w ramach dostępnych środków krajowych i programów ministerialnych. W większości z sukcesem udało się uzyskać dofinansowanie.

Od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” po ostatecznym rozliczeniu uzyskano dofinansowanie w wysokości 155 tys. zł, tj. 80% koszów kwalifikowanych.  W ramach projektu zbudowano 11 witryn internetowych (Urzędu Miasta, BIP Urzędu Miasta, ABK,  Biblioteki Miejskiej, Basenu, Szkoły Podstawowej nr 3, nr 5 i nr 6, Gimnazjum nr 1 i nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego) w oparciu systemu CMS Joomla! oraz zgodnych  z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności spełniając wymagania WCGA 2.0 na poziomie AA.

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2016” uzyskano dofinansowanie w wysokości 186 tys. zł na utworzenie Żłobka Miejskiego przy przedszkolu na ul. Sucharskiego. Planowane jest utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania zostanie wyremontowany i ocieplony cały budynek obecnego przedszkola, łącznie z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zostaną zaadaptowane pomieszczenia do wymogów funkcjonowania żłobka. Termin realizacji do końca 2016 roku.

Ministerstwo Spotu, jako dysponent środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznało dofinansowanie w wysokości na 159 tys. zł, (50% kosztów kwalifikowanych) w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Braniewie”.  W ramach projektu zostanie wyremontowana posadzka sali zgodnie z normami i standardami przewidzianych dla takich obiektów, dodatkowo wymieniona będzie podłoga w salce treningowej, zmodernizowana wentylacja oraz zakupiony sprzęt sportowy. W sierpniu 2016 roku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie oraz ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.

Nowe programy unijne na lata 2014-2020 zostały wdrożone z dużym opóźnieniem i jeszcze jest wiele braków i niejasności, nad którymi Instytucje Zarządzające programami unijnymi ciągle pracują a blisko dwuletnia przerwa w ogłaszaniu konkursów wstrzymała możliwość aplikowania o środki Pierwsze konkursy w ramach RPO Warmia i Mazury zostały ogłoszone dopiero w 2016 roku,.

Na grudzień 2016 roku planowany jest konkurs na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – do tego konkursu przygotowywana jest dokumentacja techniczna dla budynków szkół podstawowych i gimnazjów przy ulicy Moniuszki i Konarskiego oraz budynku urzędu miasta. Przewidywana realizacja całego projektu w latach 2018-2019.

Planowane złożenie wniosku w kwietniu br. na renowacje wieży bramnej zamku biskupiego nie mogło zostać zrealizowane z uwagi na fakt, że projektant nie wywiązał się z umowy i nie wykonał dokumentacji technicznej niezbędnej do wniosku – zostanie wybrany nowy projektant i w przyszłym roku zostanie złożony wniosek aplikacyjny. Dokładny termin zależy od harmonogramu ogłaszania konkursów przez Urząd Marszałkowski.  Do wniosku aplikacyjnego zostanie dołączony także projekt remontu murów przy ulicy Kromera, na który złożono dwa wnioski o dofinansowanie – do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –niestety pomimo wysokiej oceny wniosku nie przyznano dofinansowania.

W 2015 roku zrealizowano i rozliczono projekt budowy ścieżek rowerowych na terenie Braniewa w ramach partnerskiego projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie” popularnie nazwanym Green Velo. Wartość inwestycji po stronie Gminy Miasta Braniewa to 656 tys. zł. w 100% dofinansowana ze środków unijnych i dotacji Urzędu Marszałkowskiego. 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Bałtyk prowadzony jest cykl szkoleń dla pracowników jednostek podległych urzędowi dot. realizacji projektów i pozyskiwaniu źródeł dofinansowania. Z tymże Stowarzyszeniem przygotowywany jest także projekt partnerski, który będzie aplikował o środki z transgranicznego Programu Polska-Rosja. W ramach tego programu chcemy sfinansować rewitalizację obecnego terenu zoo. W związku z opóźnieniami i trudności we wdrażaniu tego programu przewiduje się, ze pierwsze konkursy zostaną ogłoszone dopiero w 2017 roku. Do tego czasu zostanie opracowana niezbędna dokumentacja techniczna przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców sposobu zagospodarowania terenu zoo.

Ponadto szkoły podstawowe i gimnazjalne przygotowują się i opracowują wnioski aplikacyjne na konkurs w ramach działania 2.2.1 Podniesienie, jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – w ramach projektu przewidziane są dodatkowe zajęcia dla uczniów, dokształcanie nauczycieli, wyremontowanie i wyposażenie niektórych sal dydaktycznych

 Z uwagi na fakt, że aby złożyć wnioski niezbędna jest dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę przygotowywane bądź planowane są m.in. dokumentacje na: budowę skate parku oraz zagospodarowania sportowego pomiędzy basenem a stadionem, zagospodarowanie terenu parku przy dawnej stadninie, budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki.  Sukcesywnie, w miarę ogłaszania konkursów i możliwości finansowania na te projekty będą składane wnioski o środki zarówno ze źródeł unijnych jak również ze środków krajowych – programy wojewódzkie, ministerialne i rządowe.

Pomimo rozpoczęcia procedury realizacji najważniejszego zadania dla miasta tj. Budowy drugiego mostu, nieustanie poszukiwaną są dodatkowe środki na finansowanie tej inwestycji głownie ze środków krajowych. Niestety obecna perspektywa unijna oraz zapisy RPO Warmia i Mazury i decyzje Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o podziale środków nie dają możliwości aplikowania o środki unijne – nie można sfinansować budowy mostów i dróg gminnych. Również krajowe programy takie jak Polska Wschodnia czy Infrastruktura i Środowisko nie przewidują takich inwestycji.