REJESTRACJA OSÓB

na  potrzeby założenia ewidencji wojskowej

w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

Informuję, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305), na terenie miasta Braniewa trwa rejestracja osób na  potrzeby założenia ewidencji wojskowej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Rejestrację na terenie Gminy Miasta Braniewa prowadzi Burmistrz Miasta Braniewa.

Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy w 2022 roku ukończyli 18 rok życia (r.2004) i są zameldowani na terenie miasta na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

Rejestracja prowadzona jest bez udziału osób jej podlegających - jako tryb zasadniczy wynikający z art. 53 ust 6 ww. ustawy. Wynikiem końcowym rejestracji niezależnie od trybu, jest rejestr jako dokument służący dalszym czynnościom związanym z wzywaniem do kwalifikacji wojskowej.

Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych określonych w art. 8 pkt 1-79-121417-22 i 26 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191), uzyskanych z ewidencji ludności.

Dane, o których mowa ujmuje się w rejestrze osób objętych rejestracją oraz w wykazach osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej.

Jeden egzemplarz rejestru osób objętych rejestracją przekazuje się właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące szefowi wojskowego centrum rekrutacji na potrzeby ewidencji wojskowej.

W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, skreślenie osoby z rejestru może nastąpić po otrzymaniu przez Burmistrza Miasta Braniewa zawiadomienia pisemnego o wpisaniu tej osoby do rejestru przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu.

Rejestr jest aktualizowany na bieżąco, do czasu stawienia się osób danego rocznika do kwalifikacji wojskowej.

 

/-/Burmistrz Miasta Braniewa

 

informacja