-OGŁOSZENIE-o-XXXV-sesji-Rady-Miejskiej-w-Braniewie.pdf

OGŁOSZENIE
Informuję, że XXXV sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 kwietnia 2022 roku.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2308 N ul.Dąbrowskiego w Braniewie-remont nawierzchni chodnika”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2318 N ul.Krasickiego w Braniewie-remont nawierzchni chodnika”.
11. Przerwa.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2022 roku oznaczone : PN.4131.172.2022.
14. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/312/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa.
15. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/315/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
- Dariusz Frąckiewicz