Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 16/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2021 rok, Burmistrz Miasta Braniewa zarządza, co następuje:

1. Przeprowadzenie na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Braniewa na 2021 r.

2. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram.

Konsultacje polegać będą na:

1. Złożeniu przez mieszkańców Miasta Braniewa propozycji ujęcia w budżecie projektów.

2. Dokonaniu przez mieszkańców Miasta Braniewa wyboru projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2021 rok i zweryfikowanych uprzednio przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa.

 

Skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa:

Anna Weryk - Przewodniczący Zespołu

Julita Diemieńczuk - Zastępca Przewodniczącego Zespołu

Norbert Szymorek - Członek Zespołu

Jerzy Butkiewicz - Członek Zespołu

Anna Kroczyk - Członek Zespołu

Agata Widzicka - Członek Zespołu

 

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wykonanie zadania powierza się Sekretarzowi Miasta Braniewa.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI:

Na bieżąco - prowadzenie akcji promocyjnej

Od 25 lutego do 9 marca 2021 r. - Składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu na rok 2021.

Od 10 marca do 12 marca 2021 r. - Weryfikacja zgłoszonych propozycji i ogłoszenie listy.

Od 15 marca do 23 marca 2021 r. - Głosowanie nad propozycjami.

Do 31 marca 2021 r. - Ogłoszenie wyników konsultacji.

Do 31 maja 2021 r. - Ujęcie konkretnych zadań, które uzyskały największą liczbę punktów w budżecie Miasta Braniewa na 2021 rok